ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 09:29
ޖަރުމަނުން އުފައްދާފައިވާ ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކެއް
ޖަރުމަނުން އުފައްދާފައިވާ ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކެއް
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހަތިޔާރު އިތުރުުކުރުމަށް ސްވިޒަލޭންޑުން ލެޕަރޑް ޓޭންކުތައް އަނބުރާ ޖަރުމަނަށް ވިއްކަނީ
 
އެގައުމުން ޖަރުމަނަށް 25 ޓޭންކު ވިއްކަން ވަނީ ނިންމާފައި
 
ޖަރުމުން، ސްވިޒަލޭންޑުގައި ހުރި ބައެއް ޓޭންކުރައް އެގައުމުގެ ހަތިޔާރު އުފައްދާ ކުންފުނި ރެއިންމެޓާލަށް ވިއްކުމަށް އެދިފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު
 
ސްވިޒަލޭންޑްގައި 134 ލެޕަރޑް ޓޭންކު މިވަގުތުވެސް ބޭނުން ކުރަމުންދޭ

ޖަރުމަނު މެދުވެރިކޮށް ޔޫކްރެއިނަށް ބަރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭ އަދަދު އިތުރު ކުރުމަށް، ސްވިޒަލޭންޑުންވެސް އެގައުމުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކުތައް ޖަރުމަނަށް ވިއްކަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގައުމުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކުތައް އަނބުރާ ޖަރުމަނަށް ވިއްކަން ނިންމާފައިވާކަން ސްވިޒަލޭންޑުގެ ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުން ޖަރުމަނަށް 25 ޓޭންކު ވިއްކަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޖަރުމުން، ސްވިޒަލޭންޑުގައި ހުރި ބައެއް ޓޭންކުރައް އެގައުމުގެ ހަތިޔާރު އުފައްދާ ކުންފުނި ރެއިންމެޓާލަށް ވިއްކުމަށް އެދިފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ.

ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް ލެޕަރޑް ޓޭންކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނާއި، ޕޮލެންޑް އަދި ޕޯޗުގަލް އާއި ފިންލޭންޑްގެ އިތުރުން ސްވިޑްން ހިމެނެއެވެ.

ސްވިޒަލޭންޑްގައި 134 ލެޕަރޑް ޓޭންކު މިވަގުތުވެސް ބޭނުން ކުރަމުންދެއެވެ. އަދި ބޭނުން ނުކޮށް ސްޓޯރޭޖުގައި 96 ޓޭންކު ހުރިކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް