ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:46
ގާނޫނުގައި ބުނާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަނުވުމުން އެމްއާރުއެމް އުވާލި މައްސަލައިގައި އެ ޕާޓީން އަންނަނީ އިލެކްޝަނަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުން
ގާނޫނުގައި ބުނާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަނުވުމުން އެމްއާރުއެމް އުވާލި މައްސަލައިގައި އެ ޕާޓީން އަންނަނީ އިލެކްޝަނަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއާރުއެމް އުވާލުން
5000 ފޯމެއް ހުށަނާޅާ، އެމްއާރުއެމް އުވާލި މައްސަލައާއި މެދު ޗެލެންޖު ކުރައްވަން ބޭނުންނަމަ އެކަން ކުރައްވާ - ހަބީބު
 
މެންބަރުން ހަމަކުރަން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފުރުސަތު ދެވުނު
 
5000 ފޯމުގެ ވާހަކައަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް
 
ހުށަހެޅި 140 ފޯމް، އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަކިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ރިޕޯމް މޫވްމަންޓުން 5000 ފޯމް ހުށަހެޅިކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކައަކީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި، ޕާޓީ އުވާލި މައްސަލައިގައި ޗެލެންޖު ކުރައްވަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު އެދިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

އެމްއާރުއެމް އުވާލާފައިވަނީ ވަކި ނުފޫޒެއްގެ ދަށުން ކަަމަށާއި، އެއީ ކޮރަޕްޓް ނިންމުމެއްކަމަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ އެމްއާރުއެމްގެ ރައީސް ފާރިސް މައުމޫން، އެފަދައިން ވިދާޅުވާއިރު، ގާނޫގައި އޮންނަނީ 3000 މެންބަރުން ހަމަނުވާކަމުގައިވާނަމަ ޕާޓީ އުވާލާނެކަމާއި، އެއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އޮތް ޗޮއިސްއެއް ނޫންކަން ފާރިސް އަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ. ހަބީބު ވިދާޅުވީ އެމްއާރުއެމް ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވާކަށް ވެސް އަދި ނުބާއްވާކަށް ވެސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެއްވެސް ބައެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންގާފައިވެސް ނެތް ކަމަށާއި، އެންގި ނަމަވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަކީ ގާނޫނުގައި އޮންނަ މަތިން ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާ ބައެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ފުޓްބޯޅަ މެޗުން ބަލިވީމަ ރެފްރީ ގޯސްވާ ކަމަށާއި، އެމްއާރުއެމްގެ މައްސަލައިގައިވެސް ވެގެން އުޅެނީ އެގޮތަށް ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަބީބު ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް އޮތިއްޔާ ކުރިން އެ މައްސަލަ އޭސީސިއަށް ހުށަނޭޅުއްވީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އަދި މިހާރުވެސް އޭސީސީއާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަންވީ ކަމަށާއި، އިލެކްޝަނުން ނިންމި ނިންމުމަކީ އެބޭފުޅުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނިންމުމެއް ނަމަ، ވަގަށް ގޮވުމުގެ ބަދަލުގައި ދާންޖެހޭގޮތަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ކޯޓަށް ވަޑައިގެން އެބޭފުޅުންގެ ހައްގެއް ގެއްލިފައި އޮތިއްޔާ އެ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރެއްވޭނެ. އެކަމަކު އޭގެ ބަދަލުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަގަށް ގޮވާ އެހެން ހެދީމާ އެއީ ގަބޫލުކުރާ ހަމައެއް ނޫން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާފައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ހުންނެވި ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން އެފަދަ ނޭދެވޭ ވާހަކަތަކެއް އިލެކްޝަނަށް އައުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް އެބޭފުޅާއަށް ގުޅާފައި ދެންނެވި އެވާހަކަ. އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 ޖެހި އިރު ސިޓީ މެއިލްކުރި.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް، އިސްމައިލް ހަބީބު

ހަބީބު ވިދާޅުވީ ލިޔުން ފޮނުއްވި ކަމަށާއި، އަތުގައި ލިޔުން އޮންނަ އިރުވެސް އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެކެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަހަލަ އަޑެއް އިވިދާނެތީ، ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާ ނިމުމާއެކީގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެކަން ދިމާވީމަ އޭނާ އަމިއްލައަަށް ގުޅާފައި އެވާހަލަ ދެންނެވި ކަމަށެވެ. އަދި އެހާ ހިސާބުން ވެސް އެބޭފުޅާ [ފާރިސް] ކޯފާވެފައި އެއްޗެހި ވިދާޅުވާން ފެއްޓެވި ކަމަށެވެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުވާލަންޖެހުމަކީ ކޮމިޝަނުން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޕާޓީ އުވާލަން ނިންމި އިރު ވެސް އަދި އުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި އިރުވެސް އެކަން ކުރީ ހިތާމައާއެކުގައި ކަމަށާއި، ހިނގަ ހިނގާ އޮތް ޕާޓީއެއް އުވާލުމަކީ ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޝަނަށް އަމަލުކުރަން އޮންނަނި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހަރަކު ނޫން، މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ޕާޓީއަށް ވަގުތު ދެވިފައި، ކިރިޔާ މެންބަރުން ހަމަވީ. އަނެއްކާ ވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް މިކަން ދިމާވީ. އެބޭފުޅން 140 ފޯމް ހުށަހެޅި. ނަމަވެސް އެއަށްވުރެ ގިނައިން ވަކިވެއްޖެއްޔާ އެ އަދަދެއް ހަމަ ނުވާނެ ނޫންތޯ. އެބޭފުޅުން ވިސްނަނީ ޕާޓީން ވަކިވާން އެދޭ މީހުން ހިފަހައްޓަން. ކިހިނެއްތޯ ބައެއްގެ ހައްގެއް ހިފަހައްޓާނީ. އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ތިބި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަކިވެގެން ގޮސްފައިވޭ. އެމީހުންނާއި އެމީހުންގެ ސަޕޯޓަރުން ވަކިވެގެން ދިޔާމަ މިހެން މިވީ. މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިކަމެއް ނޫން.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް، އިސްމައިލް ހަބީބު

ހަބީބު ވިދާޅުވީ އެމްއާރުއެމްގެ މެންބަރުންނާއި އިސް ސަފުގައި ތިއްބެވި ފޭޅުން ޕާޓީގައި ތިބެން ބޭނުން ނުގެވެން، މެންބަރުން ވަކިވާން އެދުނީމަ ވަކިކޮށްދެއްވަފައިވާ ކަމަށެވެ. ޕާޓީން ވަކިވާން އެދިއްޖެއްޔާ އެކަން ކުރުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމުކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަހުން 5000ށް ވުރެ ގިނަ ފޯމް ހުށަހެޅިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށެވެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަށް ޗެލެންޖް ކުރައްވަން ބޭނުންވާނަމަ، ކުރައްވަންވީ ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޕާޓީ އުވާލާފައިވަނީ އޮންނަ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީމަ ހިތާމަވެރި ކަމަށެވެ. ހަބީބު ވިދާޅުވީ އެމްއާރުއެމް އުވާލަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ސިޔާސި ހަރަކާތް ނުބާއްވަން އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްވެސް އެމްއާރުއެމްގެ ނަމުގައި ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް