ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 09:45
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ނަންނި
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ނަންނި
އައްޒާމް އަލިފުޅު
ކާވާ ވޮލީބޯޅަ ޗެލެންޖް ކަޕް
ޓީމަށް އުނދަގޫވީ ލީޑު ހިފަހައްޓަން: ނަންނި
 
އުޒްބަކިސްތާނު މެޗު ފަށައިގެން ވެސް ފުރަތަމަ ސެޓުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ފައިޓެއް ދެމުން އައި، ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން އަތުން ދޫވެގެން ދިޔައީ

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ކާވާ) ޗެލެންޖް ކަޕްގައި ރާއްޖެއިން ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި ވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް އުނދަގޫވީ ލީޑު ހިފަހައްޓަން ކަމަށް ޤައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ނަރީމާ އިދުރީސް (ނަންނި) ބުނެފި އެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނުނު ގްރޫޕް ބީ ގައި އުޒްބަކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ ރާއްޖެ އަށް ވަނީ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފަ އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކަޒަކިސްތާނާ ވާދަކޮށް ވެސް ރާއްޖެ ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި އުޒްބަކިސްތާނު އަތުން ބަލިވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ނަންނި ބުނީ، ދެ މެޗުގެ ވެސް ކުރީކޮޅު ޓީމުން ރަނގަޅު ފައިޓެއް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ލީޑު ވެސް ލިބޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސެޓުގެ މެދާ ހަަމައިން ދެ ޕޮއިންޓު ނުވަތަ ތިން ޕޮއިންޓު ގެއްލޭ އިރަށް ޓީމު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވާ ކަމަށް ވެސް ނަންނި ބުންޏެވެ. ހަމައެއާއެކު ކަޒަކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ދިޔައީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވަރަށް ދަށްކޮށް ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިން ލާން ޖެހޭ ހިތްވަރު ނުލައި ދޫކޮށްލެވުނީ ކަމަށް ނަންނި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

އިތުރަށް ނަންނި ބުނީ އުޒްބަކިސްތާނު މެޗު ފަށައިގެން ވެސް ފުރަތަމަ ސެޓުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ފައިޓެއް ދެމުން އައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން އަތުން ދޫވެގެން ދިޔައީ ކަމަށެވެ. މެޗުގެ ފަހު ސެޓުގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަ އެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ނަންނި ބުނީ އެ ސެޓުގައި ޓީމަށް ދިމާވީ ކޮންކަމެއްކަން ބުނަން އުނދަގޫ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޓީމުގެ މުހިންމު ގިނަ ކުޅުންތެރިން އަނިޔާގައި ތިބިކަން ނަންނި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އުޒްބަކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން ކުޅުނު މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އައިޝަތު މާޖިދާ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ކެޕްޓަން ޙައްވާ ރާޝިދާ (ޙައްވަ) ހުރީ މުޅިން ފިޓުކޮށެއް ނޫނެވެ.

މި މެޗުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ސެޓު ފެއްޓީއިރު ވެސް ހަމަ، ފައިޓެއް ދެމުން ދިޔައީ. ދެން ހަމަ ލީޑު ނެގި އިރަށް އޭތި ދޫވެގެން ދިޔައީ. ދެން ފަހު ސެޓު ވަރަށް ބޮޑަށް އޭނީ ދަށްވެފައި. ދެން އަސްލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން އެބަ އުޅޭ އަނިޔާގައި. އަސްލު އެހާ ބޮޑަށް ދަށްވީމަ އޭތި ނޭންގޭނެ ބުނާނެ އެއްޗެއް. އޭތި އިންޝާ ﷲ ދެން އަންނަ މެޗެއްގެ ރަނގަޅު ކުރާނަން.
ނަރީމާ އިދުރީސް (ނަންނި)
ކާވާ އަންހެން ވޮލީ ބޯޅަ ޗެލެންޖު ކަޕްގައި ރާއްޖެ އިން އުޒްބަކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ނަންނި، ލިބަރޯ ފައިހާއާއެކު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - އައްޒާމް އަލިފުޅު

ރާއްޖެ އަށް ދެން ބާކީ އޮތީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. ލަންކާ ވެސް ވަނީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ބަލިވެ ކަޓައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ފަހު މެޗުގައި ދެ ޓީމު ވެސް ނިކުންނާނީ މޮޅެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ލަންކާ އިން ދައްކާފައި ކުޅުމާ އަޅާ ބަލާއިރު، އަދި ރާއްޖެ އިން ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު، ލަންކާ އަތުން މޮޅުވެވޭނެ ކަމަށް ނަންނި ޤަބޫލު ކުރެ އެވެ. ނަންނި ބުނީ ރާއްޖެ އަށް އެކަން ކުރެވޭނީ ދެ މެޗުގައި ދިނަ ފައިޓު ދީގެން އަދި ލީޑު ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެފި ނަމަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަންނި ބުނީ ޤައުމީ ޓީމުގައި މިހާރު ތިބި ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވަރަށް މޮޅު ބައެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޓީމުގައި މިހާރު ތިބި ޒުވާން ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ނަންނި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ކުޅެމުން އަންނައިރު ވެސް އެ ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް ނަންނި ބުންޏެވެ.

ނަންނި އަކީ މިވަގުތު ޤައުމީ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ހައެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ނަންނި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވެފައި ވަނީ މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް މުބާރާތުންނެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ނަންނި ދެއްކި ކުޅުމަށް ރާއްޖޭގެ ކޯޗުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް