ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 17:33
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މިންގަނޑު އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މިންގަނޑު އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމް
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މިންގަނޑު އެކުލަވައިލުން އެމްއެންޔޫއަށް
 
މި މަސައްކަތް 1 މަހާއި 4 ހަފުތާތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ
 
މި މަސައްކަތް އެމްއެންޔޫއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 387،000 ރުފިޔާއަށް

"ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ އެކަޑަމިކް ސްޓޭންޑަރޑް" އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް އެމްއެންޔޫއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުންނެވެ.

މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ތަލްހަތެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަރީފެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޑިޕްލޮމާ، އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އަދި ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މިންގަނޑު އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޔޫއާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މި މަސައްކަތް އެމްއެންޔޫއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 387،000 (ތިންލައްކަ އައްޑިހަ ހަތްހާސް) ރުފިޔާއަށެވެ. މި މަސައްކަތް 1 މަހާއި 4 ހަފުތާތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް