ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 15:15
ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު
ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު
ރާއްޖެއެމްވީ
އާޒިމާގެ ޝަރީއަތް
އާޒިމާގެ ޝަރީއަތް: ރަޖުއީކޮށް ޤާނޫނު ތަތުބީޤު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ނިންމުމުން ބޮޑު ބަހުސަކަށް
 
ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތައް ހުށައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން އެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ
 
ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޙަވާލާ ދެވިދާނެ
 
ޔާމީނުގެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ރަޖުއީކޮށް ޤާނޫނު ތަތުބީޤު ނުކުރެވޭނެކަމަށް

ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ ވަނީ އާޒިމާގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކުގެ ބާކީ ބައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވާފައެވެ.

އެ ފުރުސަތުގައި އާޒިމާގެ ފަރާތުން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް ނެންގެވިއެވެ. އެގޮތުން ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާ ޙަވާލާދީ އަލުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތައް އިސްލާޙު ކުރުމަށްފަހު ހުށައެޅުން ނުވަތަ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާ ޙަވާލާދީ ހުށައެޅުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އާޒިމާ ފުރުސަތަކަށް އެދިލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެއްވި މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް އާޒިމާގެ ފަރާތުން އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

އެ ނުކުތާއަށް ރައްދު ދެއްވައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ޔާމީނުގެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ރަޖުއީކޮށް ޤާނޫނު ތަތުބީޤު ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ. ވުމާއެކު، އަލުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތައް ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާ ޙަވާލާދީ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާ ޙަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު އެ މައްސަލައިގެ ނިންމުމާ ޙަވާލާ ދެއްވައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އާޒިމާގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް އެ ނުކުތާ ނަންގަވާފައިވާތީ އެ ނުކުތާގައި ބަހުސް ކުރުމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވެގެން ދިޔައެވެ.

ދެފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި ގާޒީވެސް ނިންމެވީ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު ރަޖުއީކޮށް ތަތުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޙަވާލާ ދެވިދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތައް ހަމަ ލިއުމުން ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގާޒީ ދެންނެވިއެވެ.

ނަމަވެސް ގާޒީގެ ނިންމެވުން ސާފު ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ އާޒިމާގެ ފަރާތުން ވަނީ މި އަޑުއެހުމުގައި ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތައް ހުށައަޅާއިރު، ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާ ޙަވާލާދެއްވައި ހުށައެޅުމަށް ފުރުސަތަކަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ރަޖުއީކޮށް ޤާނޫނު ތަތުބީޤު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ފަނޑިޔާރުވެސް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި، ވުމާއެކު، ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމެވުމާ އެއްގޮތަށް ދިފާއުން ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތައް ހުށައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން އެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭކަން ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އާޒިމާގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުމުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފެއްޓެވުމަށްފަހުވެސް އަނެއްކާވެސް ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާ ޙަވާލާ ދެއްވާތީ ގާޒީ ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވައި، ޝަރީއަތުގެ ނިންމުމެއް އޮތްކަން ހަނދުމަ ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެހިސާބުން އާޒިމާގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވީ، ގާޒީގެ ނިންމެވުން އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފަށް ވަކި ގޮތެއް ނިމެންދެން ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އާޒިމާގެ ވަކީލު އެހެން އަޑުއެހުމެއްގައި ބައިވެރިވާން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ އަޑުއެހުން އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކޮށްދޭންވެސް އާޒިމާގެ ފަރާތުން އެދިލެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް މިއީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގާޒީ ނިންމެވިއެވެ. އަދި ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުމުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގާޒީ އަނެއްކާވެސް އާޒިމާއަށް ދެންނެވިއެވެ.

އަދި ޝަރީއަތުގެ ނިންމުން ވަރަށް ސާފު ކަމަށާއި، އެ ނިންމުން އޮޅުވާލައްވައި "ބަހުގައި ހިފާ ދެމުމަށް" މަސައްކަތް ނުކުރެއްވުމަށް ގާޒީ އެދިލެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް 4 ގަޑިއިރެއްހާއިރަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ މި އަޑުއެހުމުގައި ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތައް ހުށައެޅުމުގެ ބައި ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ނުކުތާގައި އާޒިމާއާއި ޝަރީއަތުންވެސް ހޫނު ބަހުސެއް ކުރިއަށް ދިޔަ މަންޒަރު ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

އޭގެ ފަހުން އާޒިމާ ވަނީ ސިއްޙީ ހާލުކޮޅު ހުރިގޮތުން ޝަރީއަތް މިއަދަށް މެދުކަނޑާލުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ. އަދި ގާޒީވެސް ވަނީ އެކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދިފާއަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ލިއްބައިދީގެން ކަމަށެވެ. އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް ޝަރީއަތަށް ކޮށްދެވެން ހުރި ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ގާޒީ އަލީ އާދަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި އޮންނާނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
11%
11%
11%
33%
11%
22%
ކޮމެންޓް