ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 14:39
މޭރީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރަނީ މޭރީގެ ފިރިމީހާ މާރވިންއާއިހަލީމަތު ލަމްޙާ އަބްދުއްރަހްމާނުގެ މައްޗަށް
މޭރީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރަނީ މޭރީގެ ފިރިމީހާ މާރވިންއާއިހަލީމަތު ލަމްޙާ އަބްދުއްރަހްމާނުގެ މައްޗަށް
ރާއްޖެއެމްވީ
މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ލަމްހާއާއި މާވިންއަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު
 
އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެފައިވަނީ ލަމްހާގެ ދިފާއީ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެހެން ޝަރީއަތެއްގައި ތިއްބެވުމުގެ ސަބަބުން
 
މާވިންގެ މައްޗަށް ކުރަނީ އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ

މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މާވިން އެސް.ވައި ވާރގަސްއާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަލީމަތު ލަމްހާގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެއްޖެއެވެ.

މި އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެފައިވަނީ ލަމްހާގެ ދިފާއީ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެހެން ޝަރީއަތެއްގައި ތިއްބެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ އަޑުއެހުން ދިގުލައިގެންދާތީ ލަމްހާއާއި މާވިންއަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

ކްރިިމިނަލް ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއެކު، ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ތާވަލު ކުރުމުގައި ކޯޓަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި 4 ހެތްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވެއެވެ.

މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ލަމްހާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގައި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އަދި މޭރީގެ ފިރިމީހާ މާވިންގެ މައްޗަށް ކުރަނީ އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
27%
9%
9%
45%
0%
9%
ކޮމެންޓް