ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 12:35
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ސްކޫލުތައް ތަރައްގީކުރުން
ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން އަޅާނުލި ސްކޫލުތަކަށް ވެސް މިސަރުކާރުން ދަނީ ތަރައްގީ ގެނެސްދެމުން: މިއުވާން
 
ފުލިދޫ، ފެލިދޫ އަދި ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގައި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭ
 
މީގެ ކުރިން ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ކަނޑުހުރަސް ކުރުމަށްފަހު އެހެން ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް ދާން ޖެހުނު
 
މުޅި ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ވ.އަތޮޅުގައި ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރި ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން އެއަތޮޅުގެ ތައުލީމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، މުޅި ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު، ވ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ސްކޫލުތައް ވެސް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ވ.އަތޮޅު ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ބައެއް ރަށްރުށުގެ ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ކަނޑުހުރަސް ކުރުމަށްފަހު އެހެން ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް ދާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން އެކަން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން މިއުވާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ ފުލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް، ފެލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް، ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް، މަލްޓި ޕާޕަސްހޯލް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

ވ.އަތޮޅުގައި ވެސް ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން މާބޮޑު އިސްކަމެއް ނުދޭ އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރާ އަތޮޅެއް. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެގޮތުން ފުލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް، ފެލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް، ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް، މަލްޓި ޕާޕަސްހޯލް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު

ޅ.އަތޮޅު ރަށްތަކުގެ ސްކޫލުތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް 10 ކްލާސްރޫމާއި ސްޓާފް ރޫމް އަދި އޭވީ ރޫމްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. ކުރެންދޫ ސްކޫލު އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އޮޅުވެލިފުށި ސްކޫލުގެ 10 ކްލާސްރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މ.އަތޮޅު ރަށްތަކުގެ ސްކޫލުތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ ދިއްގަރު ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލެއް އިމާރާތް ކުރުމާއި، އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ 2 ކްލާސްރޫމާއި ގުދަން އިމާރާތްކުރުމާއި، ވޭވަށު ސްކޫލްގެ 02 ކްލާސްރޫމް، މުލަކު ސްކޫލުގެ 3 ބުރި އިމާރާތް، ނާލާފުށި ސްކޫލްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް، ކޮޅުފުށި ސްކޫލްގެ 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތ.އަތޮޅު ރަށްތަކުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބުރުނީ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުމާއި، 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ކުރުމާއި، ވަންދޫ ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް ކުރުމާއި، ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލާއެކު އެޅުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޮމަދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލް، 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި ވަށާފާރު، ކިނބިދޫ 8 ކްލާސް ރޫމް އަދި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް، ވިލުފުށި ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޑިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް ކްލާސްރޫމް، ދިޔަމިގިލި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް، ތ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 6 ކްލާސްރޫމް، ހެލްތްރޫމް އަދި ކައުންސެލިން ރޫމް، މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް، ގާދިއްފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް، ތިމަރަފުށި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް، ވޭމަންޑޫ ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަަށްދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަމިއްލަ ރަށް ނޫން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
މިއުވާންގެ ސުވާލު، އިދިކޮޅަށް: ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މިއުވާން
ދެ ސްކޫލެއްގެ އައު އިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މުސާރައަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި
5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ؟
ރ. އަތޮޅު ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ ބޮޑުބައެއް މިހާރު ނިމިއްޖެ
ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސްކޫލްތަކުގައި ގާއިމުކުރާ ފުރަތަމަ ލެބް ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި ހުޅުވައިފި