ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2023 | ހުކުރު 13:22
މިސްކިތުގައި ބަޔަކު ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑު އަހަނީ
މިސްކިތުގައި ބަޔަކު ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑު އަހަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު ޚުތުބާ
ދުނިޔެއަކީ އެއަށްޓަކައި އަރާރުންވާންޖެހޭ ވަރުގެ އަގުހުރި ތަނެއް ނޫން، ރުޅިމަތަ ކުރޭ: ޚުތުބާ
 
ތަގްވާވެރީންނަކީ މާތް ﷲގެ ހަސްރަތުގައި މަތިވެރި މަގާމެއް ލިބިފައިވާ ބައެއް
 
ގަނެ ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތާއި، އެކުވެރި ކަމުގައި ރުޅިއިސްކޮށްގެން ނުވާނެ
 
މިހާރު ފެންނަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު

ރުޅިމަތަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ދުނިޔެއަކީ އެއަށްޓަކައި އަރާރުން ވާންޖެހޭ ވަރުގެ އަގުހުރި ތަނެއް ނޫން ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''ރުޅިމަތަކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެއެވެ'' މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ ރުޅިމަޑުކަމަކީ މާތް ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވާ އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ލޯބިފުޅުވާ ސިފައެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ރުޅި މަޑުކަމުގެ ރީތި ނަމޫނާ ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ފެންނަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ގަނެ ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތާއި، އެކުވެރިކަމާއި އަވަށްޓެރި ކަމުގައި ރުޅިއިސްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެމީހުން އަވަދިނެތިވެ އުޅެން ޖެހޭނީ އިސްލާމް ދީނަށްޓަކައިކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ދުނިޔެއަކީ އެއަށްޓަކައި އަރާރުން ވާންޖެހޭ ވަރުގެ އަގުހުރި ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި، މާތް ﷲގެ ހަސްރަތުގައި އެއީ މަދިރިއެއްގެ ފިޔައަކަށްވުރެ އަގު ދަށްތަނެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޚުތުބާގައި ބުނީ ރަހްމާންވަންތަ ރަސްކަލާނގެ އަޅުންގެ ގާތަށް ރުޅި ވެސް އަންނާނެ ކަމަށާއި، ރުޅި އަންނަންވީ ﷲ އަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އަދި ރުޅި މަތަކުރުން މިހާ މުހިންމު ކަމަކަށް ނުވާނަމަ އޭގެ ޖަޒާއަކަށް ސުވަރުގެ ނުވީސްކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތަގްވާވެރީންނަކީ މާތް ﷲގެ ހަސްރަތުގައި މަތިވެރި މަގާމެއް ލިބިފައިވާ ބައެއް ކަމަށާއި، މާތް ﷲ އަށް ހައްގު ގޮތުގައި ތަގްވާ ވެރިވުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

ރުޅި މަތަކުރާ މީހުންނަށާއި، އިހްސާންތެރީންނަށް ހުރި ދަރަޖަ ބަޔާންކުރައްވައި މާތްﷲ ވަހީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. ''އަދި، ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ހަސްރަތުން ފާފަފުއްސެވުން ލިބިގަތުމަށާއި، އުޑުތަކާއި ބިންފަދަ ތަނަވަސްކަން ހުރި ސުވަރުގެޔަށް ތިޔަބައިމީހުން އަވަސްވެގަންނާށެވެ! އެ ސުވަރުގެ ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވަނީ ތަޤްވާ ވެރިންނަށެވެ. އެއުރެންނަކީ ތަނަވަސްކަމުގައްޔާއި ދަތި ހާލުގައި މުދާ ހޭދަކޮށް އުޅޭ މީހުންނެވެ. އަދި ރުޅި މަތަކޮށް ހިފަހައްޓާ މީހުންނެވެ. އަދި މީސްތަކުންނަށް މާފުކުރާ މީހުންނެވެ. އިހުސާން ތެރިންދެކެ ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި އެއުރެންނީ ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއްކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެއުރެންގެ ނަފްސުތަކަށް އަނިޔާވެރިވެއްޖެނަމަ (އެބަހީ: ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ފާފައެއް ކޮށްފިނަމަ) ﷲ ހަނދުމަކޮށް އެއުރެންގެ ފާފަތައް ފުއްސެވުންއެދި ދުއާކޮށް އުޅޭ މީހުންނެވެ. ﷲ ފިޔަވައި ފާފަފުއްސަވާނީ ފަހެ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަދި، އެއުރެން ދެނެތިބި ހާލު އެއުރެން ކުޅަ ކުށުގެ މަތީގައި ދެމިއެއް ނުތިބެއެވެ. އެއުރެންގެ ޖަޒާޔަކީ އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ހަސްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމެވެ، އަދި އެތަންތާނގެ ދަށުން ކޯރުތައް ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ސުވަރުގެތަކެވެ. އެތަންތާނގައި އެއުރެން ދެމިތިބޭ ހާލުގައެވެ. ހެޔޮ އަމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ހުރި ދަރުމައެއްގެ މޮޅުކަމާއެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ ކީރިތި ރަސޫލާއަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަޚްސީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ކޯފާ އިސްކުރެއްވި ބޭކަލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރަހްމާންވަންތަ ރަސްކަލާނގެ އަޅުންގެ ނަމޫނާއަކަށް ރަސޫލާއަށް ބެލުމަށްފަހު އެގޮތަށް އަމަލުތައް ގެންގުޅެ، ރުޅިވެރިކަމާއި ދުރުވުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤައުމުގައި ހަމަޖެހުން އޮންނާނީ މީޑިއާގެ ދައުރު ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަދާކޮށްގެން: ޚުތުބާ
ރިޝްވަތާ ދުރުވޭ، އެއީ އީމާންކަމުގެ ނޫރު ނިއްވާލައި ކަށްވަޅު އަނދިރިކުރާ އެއްޗެއް: ޚުތުބާ
މުޖުތަމައު ފަސާދަކުރަން ބޭނުންކުރާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަސީލަތަކީ ދޮގު ވާހަކަ އާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުން - ޚުތުބާ
ހުކުރު ދުވަހު ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ޚާއްސަ ވަގުތެއްވޭ، މަސައްކަތުން ދުރުވެ ނަމާދަށް އަވަސްވެގަންނަ މީހަކީ ނަސީބުވެރިއެއް: ޚުތުބާ
މައިންބަފައިންގެ ރުހުމަކީ، ދަރިންނަށް ދުނިޔެ އާއި ދުނިޔޭގައި ވާހާ އެއްޗަކަށްވުރެ އަގު ބޮޑު އެއްޗެއް: ޚުތުބާ
ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ވަސީލަތަކީ ނަމޫނާ، އެ ނަމޫނާ ލިބޭނީ ބަހާއި އަމަލު އެއްގޮތް ކުރެވިގެން: ޚުތުބާ
ރަހިމުގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އުމުރު ދިގުވެ ނުބައި މަރަކުން މަރުވެދިޔުމާއި ދުރުހެލި ކުރައްވާ ކަމެއް: ޚުތުބާ
ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ އަޤީދާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ބެލެނިވެރިންނާއި މަދަރުސާއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި