ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 15:17
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް
މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ހައްލުކުރަން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން - މިއުވާން
 
މިއުވާން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް
 
ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނުކުރާ މެމްބަރުން ދަނީ މަޖިލީހަށް ގިނަ ކުއްލި މައްސަލަތަކާއި ގަރާރުތައް ހުށަހަޅުއްވަމުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށް, ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއުވާން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އެމްވީން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މަޖިލީހަށް ހޮވުނު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނުކުރާ މެމްބަރުން ދަނީ މަޖިލީހަށް ގިނަ ކުއްލި މައްސަލަތަކާއި ގަރާރުތައް ހުށަހަޅުއްވަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި، އެއް މައްސަލައެއްގައި ތަކުރާރުކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުހިންމު ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާކަމަށް، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެމްބަރުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެންނެވުމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ، އެކަމާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުތަކާއި އިސްލާހުތަކުގެ މަސައްކަތްވެސް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ދާނެކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަންވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއުވާން ވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި، ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެތޯ ނުވަތަ ސޮއި ހަމަކުރެވިދާނެތޯ، އެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެތެރެއިން، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލައިލުމުން އެނގޭނެކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް