ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 14:33
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް
ޖެންޑާގެ ދަށުން ހިޔާތައް ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ރުހުން ހޯދަން މަޖިލީހަށް
 
"ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ" އާއި "އަމާން ހިޔާ" އާއި "ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" އުވާލަން ވަނީ ނިންމާފައި
 
މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި

ޖެންޑާ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި "ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ" އާއި "އަމާން ހިޔާ" އާއި "ތައުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" ގެ މަސައްކަތްތައް ވަކިކޮށް، އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަށް ރުހުން ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިިފިއެވެ.

މި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން ގެނެސްފައިވާ މި ބަދަލުތަކަށް ރުޙުން ހޯއްދެވުމަށް އެދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ އިއްވާފައެވެ.

މި ބަދަލުތައް ގެނައީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އަދި އިސް ރަށްވެހިންގެ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުތައް އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ، އިސް ރަށްވެހިން ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ދެމިތިބުމަށް ޕުރޮގުރާމުތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ "ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ" އާއި "އަމާން ހިޔާ" އާއި "ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" އުވާލަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެހެނިހެން އިންތިޒާމުތައް ވަނީ ހަމަަޖައްސައިފައެވެ.

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް