ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 20:54
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ރާއްޖެއެމްވީ
އައިވީއެފް ޚިދުމަތް
އައިވީއެފް ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ޓްރީޓޮޕުން ތައްޔާރުވެއްޖެ
 
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްއިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފާރޓިލިޓީ ސެންޓަރ ގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ނިމި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި
 
މި ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް އައި.ޔޫ.އައި އަދި އައި.ވީ.އެފްގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގެންދާނެ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އައިވީއެފް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އައިވީއެފް ފެށުމުގެ ކުރިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ސްކްރީން މަރުހަލާއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ޓްރީ ޓޮޕުން ބުނީ މި ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ މީހަކަށް އެމީހާކާއި އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަށެވެ. ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްއިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރޓިލިޓީ ސެންޓަރ ގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ނިމި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައިކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ. މި ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް އައި.ޔޫ.އައި އަދި އައި.ވީ.އެފްގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޑރ. ޒަކިޔާ އަކީ ދަރިމައިވުމުގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރެކެވެ. ޑރ ޒާކިޔާގެ މަގްސަދަކީ ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ފަރުވާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމެވެ.

ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އައި.ވީ.އެފް އަކީ މި ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިފައިވާ ފަރުވާއެކެވެ. އެގޮތުން އައި.ވީ.އެފް ގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދެމަފިރިންނަށް ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަނެވި، އާއިލާއެއް ބިނާކުރުމުގެ ފޮނި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެގެންގޮސްފައި ވެއެވެ.

އަ.ވީ.އެފް އަކީ އަނބިމީހާގެ އޯވަރީ އިން ބިހެއް ނަގައި ހަށިގަނޑުން ބޭރުން ލެބޯރަޓަރީއެއްގައި ފާރޓިލައިޒް ކުރުމަށްފަހު ބިސް ރަހިމަށް ވާސިލްކޮށްގެން ދެވޭ ފަރުވާއެކެވެ. އައިވީއެފް ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭގައި ފާރޓިލައިޒްކުރެވުނު ބިސް ކަލްޗާރ ޑިޝްއެއްގައި ބޮޑުކުރުމަށްފަހު އަނބިމީހަގެ ރަހިމަށް ލައެވެ. ހަމަ މިއާއެކު އައި.ވީ.އެފް މެދުވެރިކޮށް ފަރުވާ ކުރެވޭ 30 އިންސައްތަ އާއި 40 އިންސައްތަ ކޭސްތަކުގައި ބަލިވެއިނުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް ބަލިވެއިނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރަށް، އުމުރާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި، ދެމަފިރިންނަށް ޖެހިފައިވާ ބަލިތައްފަދަ ތަފާތު ކަންކަމުން އަސަރުކުރެއެވެ.

އައި.ވީ.އެފް އަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބަލިވެ އިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ މީހުންނަށް ދެވޭ ފަރުވާއެކެވެ. މީގެއިތުުރުން ފެލޯޕިއަން ޓިއުބް ބްލޮކް ވެފައިވާ ފަރަތްތަކަށާއި ސްޕާރމް ކައުންޓް އަދި ސްޕާރމް މޯޓިލިޓީދަށް ފަރަތްތަކަށާއި އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް ބަލި ހުންނައަންހެން ބޭފުޅުންވެސް އައި.ވީ.އެފް  މެދުވެރިކޮށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވައެވެ. އައި.ވީ.އެފް މެދުވެރިކޮށް، ބަލިވެއިންނަ ދުވަސްތައް އިހްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތުލިބިގެންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަހިމަށް ފާރޓިލައިޒްޑް ބިސް ވާސިލް ކުރުމުގެ ކުރިން ޖެނެޓިކް ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ފުރުސަތު ލިބި ޖެނެޓިކް ކޮށް ދަރިފުޅަށް ވާރުތަވާ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެގެންދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ މެޑިކަލް ފަރުވާ އެކޭވެސް އެއްފަދައިން އައި.ވީ.އެފްގައިވެސް ރިސްކްތައް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ވަރަށް ކުޑަ ރިސްކްތަކެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެއްފަހަރާއި އެއްކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިންނަށް ބަލިވެއިނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު އޯވެރިއަން ހައިޕަރ ސްޓިމިއުލޭޝަން އަށްވެސް އައި.ވީ.އެފް އިން ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓިއްޖެނަމަ މިފަދަ ރިސްކުތައް ކުޑަވެގެންދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
40%
20%
0%
0%
0%
40%
ކޮމެންޓް