ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 18:10
ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ސަރޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް ހަދިޔާކުރުން
15 އަތޮޅެއްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ސަރޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް ހަދިޔާކޮށްފި
 
ހަދިޔާކުރި ސާމާނުގެ ތެރޭގައި؛ ޑްރެސިންގ ސެޓް، ބޭބީ ސެޓް، ޑެލިވަރީ ސެޓް، ޝޭޗާރ ސެޓް ހިމެނޭ
 
ހެލްތު ފެސިލިޓީތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މެޑިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް މައްސަލަ ނިމުމަކަށް އަންނާނެ
 
ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމަށް މިސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން

ރާއްޖޭގެ 15 އަތޮޅެއްގެ ހޮސްޕިޓަލާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ސަރޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިތަކެތި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމަށް މިސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ހަވާލުކުރެވޭ ސަރޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިހާރު ހެލްތު ފެސިލިޓީތަކުގައި ހުރި މިފަދަ ގިނަ ތަކެއްޗަކީ މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ފޮނުވާފައިވާ ތަކެތި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ ހެލްތު ފެސިލިޓީތަކުގައި ހުރި އިންސްޓްރުމެންޓުގެ ބޭނުން ނުހިފޭކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރީންގެ ފަރާތުންވެސް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާއަކީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިންސްޓްރުމެންޓް އެކަށީގެންވާވަރަށް ނެތުމާއި، ހަލާކުވެ ބައުވެފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަތިވާކަމަށާއި، މިކަން ފާހަގަވެފައިވާތީ، ވަކިވަކި ރަށްރަށަށް ތަކެތި ހަމަކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓާ ހުރިހާ ހެލްތު ފެސިލިޓީއަކަށް ތަކެތި ހަމަކޮށްދިނީ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ހެލްތު ފެސިލިޓީތަކާ މި ހަވާލުކުރެވެނީ ސަރޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓްތަކެއް. ރައްޔިތުންނަން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ވަސީލަތްތަކެއް. މިހާރު ހެލްތު ފެސިލިޓީތަކުގަ ހުރި މިފަދަ ގިނަ ތަކެއްޗަކީ މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ފޮނުވާފަ ވާ ތަކެތިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މިހެންވުމުން ގިނަތަކެތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެ ހަލާކުވެފަ. ވީމާ މިތަކެތި މިވަނީ މުޅިން އާ ތަކެއްޗައް ބަދަލު ކުރެވިފަ. އަދި މިއަދަކީ އެތަކެތި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ އުފާވެރި ދުވަސް.
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް ހެލްތު ފެސިލިޓީތަކަށް ލިބުމުން ރައްޔިތުންނަން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަވަސްވެ، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މިކަމުގައި ހެލްތު ފެސިލިޓީތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މެޑިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް މައްސަލަ ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ހަވާލުކުރި ސާމާނު

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސަރޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ؛ ހއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ށ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ނ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ބ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ޅ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ކ ތުލުސްދޫ ހޮސްޕިޓަލް، އއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، އދ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ވ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް, މ މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ފ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ދ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ތ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.

ހަދިޔާކުރި ސާމާނުގެ ތެރޭގައި، ޑްރެސިންގ ސެޓް، ބޭބީ ސެޓް، ޑެލިވަރީ ސެޓް، ޝޭޗާރ ސެޓް، އިންސިސަން އެންޑް ޑްރެއިނޭޖް ސެޓް، އަދި އާރޓިކަލް ފޯރ ޑްރެސިންގ ރޫމް ސެޓް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް