ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 12:10
މާލޭގެ ފުރަތަމަ މޭޔަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު
މާލޭގެ ފުރަތަމަ މޭޔަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ދެ ދައުރު ރައީސް ސާލިޙަށް ވެސް ޙައްޤު، އެކަން "ހަލާކު ކުރުމަށް" އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ނުކުމެގެން ނުވާނެ: ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު
 
އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް ވަކި އަސާސްތަކެއްގެ މަތީގައި ދެމި އޮންނަ ޕާޓީއެއް
 
އެމްޑީޕީގެ މެންބަރަކުވެސް ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުމަކީ ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން
 
ޤައުމަށް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން

ދެ ދައުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙަށް ވެސް ޙައްޤު ކަމަށާއި، އެކަން "ހަލާކު ކުރުމަށް" އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ނުކުމެގެން ނުވާނެކަމަށް މާލޭގެ ފުރަތަމަ މޭޔަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެމްޑީޕީން އަދި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރަކުވެސް ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުމަކީ ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ ފެންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ މަންޒަރެއް ވެސް ނޫންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޕީއެމްއަށް ވެސް މިވަގުތު މުހިންމުވާނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ކަމަށާއި، ޔާމީން މިނިވަން ނުވެއްޖެނަމަ އެ ޕާޓީންވެސް ފެންނާނީ ފެކްޝަންތަކެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤައުމަށް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސާލިޙަށް ވެސް ދެ ދައުރު ޙައްޤު ކަމަށެވެ. އެކަން ހަލާކު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ނުކުމެގެން ނުވާނެކަމަށް ވެސް އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙަށްވެސް ދެ ދައުރު ޙައްޤު، އެކަން ހަލާކު ކުރަން އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ނުކުމެގެން ނުވާނެ،
ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު

އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް ވަކި އަސާސްތަކެއްގެ މަތީގައި ދެމި އޮންނަ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި، ރައީސް ސާލިޙުގެ ވެރިކަމުގައި އަމާންކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އުޅެވޭކަމަށްވެސް އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް