ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:55
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ކިއޮސްކް ހިންގާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން ކިއޮސްކަކަށް އެދި ހުށަނޭޅޭނެ

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)އިން އެސްޓީއޯ އެލައިޑް ބިލްޑިންގގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެގުމާއެކު ބީސީސީއިން ހިންގަމުން އަންނަ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޖުމްލަ 10 ކިއޮސްކެއް ހުންނާނެކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ. މީގެ ތެރެއިން ތިން ކިއޮސްކް ހާއްސަކުރަނީ އަންނައުނު ވިއްކާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. އަދި ބާކީހުރި ހަތް ކިއޮސްކް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަރޓް އެންޑް ކްރާފްޓް އަދި އެކްސަސަރީޒްގެ ގޮތުގައި ގިންތިކުރެވޭ މުދާ ވިއްކުމަށެވެ.

ބީސީސީން ބުނިގޮތުގައި މި ކިއޮސްކްތަކުގައި ވިއްކޭނީ ދިވެހި އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި އުފެއްދުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނީ އެ މުއްދަލެއް އުފެއްދުމަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ 30 އިންސައްތައަކީ ސީދާ ރާއްޖޭގައި ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދެއްކަމުގައި ވާނަމަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މި ކިއޮސްކްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހިންނަށެވެ. އަދި ކުރިމަތިލާ ވިޔަފާރިތައް ވާން ޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ގިންތިކުރާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ކުދި ނުވަތަ ކުދި ގިންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށެވެ.

Advertisement

ބީސީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިހާރު އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ކިއޮސްކް ހިންގާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން ކިއޮސްކަކަށް އެދި ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.

މި ކިއޮސްކުތަކަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުހަމަވާނަމަ އެ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ކިއޮސްތަކަށް އެދި އެއް ފަރާތައްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކިއޮސްކް ދޫކުރާނީ ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނަގައިގެން ކަމަށް ބީސީސީން ބުންޏެވެ. ކިއޮސްކަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 22 މެއި 2023 ވާ ހޯމަދުވަހެވެ.  

މި ކިއޮސްކަށް އެދި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްއެމްއީހަބުގެ 2ވަނަ ފަންގިފިލާ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 16، 17، އަދި 18 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު 1:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބީސީސީއިން "އެސްއެމްއީ ހަބް"ގެ ނަމުގައި ޗާނދަނީ މަގު އެލައިޑް ބިލްޑިންގގައި ކޮމަރޝަލް ހަބެއް ތަރައްޤީކޮށް ހުޅުވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެ ވަނަ ފަންގިފިލާ އެއްކޮށް ނިމިގެންދާއިރު މިނީ ސިނަމާއަކާއި، ސެލޫނާއި، ކުރެހުންތެރިންނަށް ހާއްސަ އަރޓް ގެލަރީއެއްގެ އިތުރުން ގޭމިން އޭރިއާއަކާއި ސްޓެމް އެޑިއުކޭޝަނަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ހުންނާނެކަމަށް ވެސް ބީސީސީން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް