ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 20:24
ފުއްގިރި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދަނީ
ފުއްގިރި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުއްގިރި މައްސަލަ
ފުއްގިރި މައްސަލަ: ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެއްވި މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުން މިރޭ
 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަނީ އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއެކު
 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދް
 
އެ މައްސަލަ ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ މިރޭގެ 08:30ށް

ރ. ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި، ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުން މިރެއަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ މިރޭގެ 08:30ށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދެވެ.

މި މައްސަލާގައި މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އެއީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދަށު ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުންތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެއްވުމުން، ހައިކޯޓުންވެސް ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށްފައިވާތީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކެކެވެ.

Advertisement

ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހައިކޯޓަށް 3 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ހެކިތައް ޝަރީއަތަށް ބަލައިނުގަތުމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެދިވަޑައިގަތުމާއި، އެ ހެކިތައް ބަލައިނުގަންނަންވީ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެއްވި ނުކުތާ ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހެތްކާބެހޭ ގާނޫނުގައި، ހެކި ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މަސްލަހަތު ބޮޑު ފުރުސަތުތަކެއް އޮތްއިރު، އަލަށް އަމަލުކުރަންފެށި ގާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ހެކި ބަލައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ތިންވަނަ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ, ހެކި ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތް ނިންމުމުގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 129 ވަނަ މާއްދާ ނުބައިކޮށް މާނަކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާއެކެވެ. ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަނީ، އަދީބާއި ޒިޔަތަކީ ޔާމީނާމެދު އަދާވަތްތެރިކަން އޮތް ފަރާތްތަކެއްކަން ބަޔާންކުރައްވައި، އެމީހުންގެ ހެކިބަސް ބަލައިނުގަތުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަނީ އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ އެކުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އާރަށު މައްސަލަ: ޖުޑީޝަރީއާއި ޕީޖީން ކުރިއަށްގެންދާ ބައްދަލުވުމަކަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ރަށުން ބޭރުގައި ތިބުމުން އަޑުއެހުން ކެންސަލް
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގަށް އަނބު ބިނދެފައި ބުނީ، އެކަން ކުރީ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާތީ ރައްޓެހިންނަށް އަނބުކޮޅެއް ބަހަންކަމަށް
ކޯޓުން ވަގަށް އަނބު ބިން މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ޔާމީން މިނިވަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައްވަން: ރައީސް
ސަމާހަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި
އާރަށު ޚިޔާނާތް: "1 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ 15 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ވުޖޫދުގައިވާ ފައިސާކަން އެނގޭނެ މާލީ އެއްވެސް ހެތްކެއް ނެތް"
މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް ތަފްސީލުކޮށް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙުތަކެއް
ވިލާ ހައިސްކޫލުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފަށް ހައިކޯޓުން ބަދަލު ނަގައިދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު