ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 19:43
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް
 
މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީތަކަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެއްވުމަށް ޕީޖީ ލީޑަރު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަން، އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެޑްރެސްކުރައްވައި މެއި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވާފައެވެ.

އެ ސިޓީފުޅުގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 130 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްދެއްވުމަށެވެ. އެގޮތުން ޖުމުލަ 13 ބަދަލެއް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގައި، އިމްތިޔާޒް ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހިމެނުއްވުމަށާއި، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގައި، ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ބަދަލުގައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް ހިމަނައިދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސިސް ކޮމިޓީގައި, ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުގެ ބަދަލުގައި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ ހިމަނައިދެއްވުމަށާއި، އިމްތިޔާޒު އަދި ސުލޫކު ކޮމިޓީގައި، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީގައި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ހިމެނުއްވުމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ އާއްމު ކޮމިޓީގައި، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް ހިމެނުއްވުމަށާއި، އާއްމު ކޮމިޓީގައި، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިންގެ ބަދަލުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް ހިމެނުއްވުމަށާއި، ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގައި، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފްގެ ބަދަލުގައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ހިމަނައިދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގައި، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާގެ ބަދަލުގައި ކޮމިޓީގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހިމަނައިދެއްވުމަށާއި، ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގައި، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފްގެ ބަދަލުގައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ހިމެނުއްވުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްގެ ބަދަލުގައި ފުވަައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދާއި، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްގެ ބަދަލުގައި ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އިތުރުން، ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒިސް ކޮމިޓީގައި، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޝިޔާންގެ ބަދަލުގައި މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ހިމެނުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ވެރިކަން ފެއިލްކޮށްލަން އުޅުމަށް ފަހު، އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އެމްޑީޕީ ބޭނުން ކުރަން އަންނަން ލަދުގަންނަން ޖެހޭ " -އިބްރާހީމް ވަހީދު
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ %50 ތާއީދު އޮތްނަމަ، އަލުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅެން ތައްޔާރު - ނަޝީދު
ރައީސް ޞާލިޙު: ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ކެތްތެރިކަމާއެކު ސިޔާސީ މަސްރަހު ބަދަލުކޮށްލެއްވި ލީޑަރު!
ދެން އެމްޑީޕީ މަސައްކަތްކުރާނީ އަލަށް އުފެދޭ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް - ފައްޔާޒް
އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ހަގީގަތެއް ނެތް ލިސްޓެއް: އެމްޑީޕީ
ރައީސްގެ ފަހު މެސެޖް: ރާއްޖެއަށް ގެނައި އިސްލާހީ ހެޔޮ ބަދަލާއި ހަމަޖެހުމާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓްދެއްވާ!
މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެންޕޭނެއް ހިންގައި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާވަމުން: އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެންޕޭން ޓީމް
އިދިކޮޅު ކެމްޕެއިން ތެރެއިން ފެންނަ މަންޒަރަކީ މުޅި ދައުލަތް ޚަރާބުވެގެންދާ މަންޒަރު: އިމްރާން