ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 17:19
އިބްރާހީމް ރިފްއަތު
އިބްރާހީމް ރިފްއަތު
ރައީސް އޮފީސް
ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ރިފްއަތު ވަކިކުރަން އާޒިމް ސޮއިކުރެއްވި މައްސަލާގައި އަސްލަމްގެ ސިޓީފުޅެއްް ފައްޔާޒަށް
 
ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަނީ ޗާގޯސްގެ މައްސަލާގައި
 
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، 11 މެއި 2023 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި

ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޒު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވައިފިއެވެ.

މިކަން އެމްޑީޕީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާފައިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލަށް އެޑްރެސްކުރައްވައި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއްގައެވެ.

އެ ސިޓީފުޅުގައި ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ ބަންޑާރަނައިބު އަލްއުސްތާޒު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، 11 މެއި 2023 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިނަމަވެސް، އެ މައްސަލާގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ މެންބަރުންގެތެރޭގައި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް އެ ސިޓީފުޅުގައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި، ސަރުކާރުގެ ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިސްވެ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވުމަކީ ޕާޓީގެ މަސްލަހަތަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އަސްލަމްގެ ސިޓީފުޅުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެ އަމަލަކީ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 48 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު އަމަލެއްކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވެސް އަސްލަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ ފައްޔާޒްގެ ސަމާލުކަމަށް އެ ސިޓީފުޅުގައި ވަނީ ގެންނަވާފައެވެ.

އެ ސިޓީފުޅު ފައްޔާޒަށް ފޮނުއްވާފައިވަނީ 14 މޭއި 2023ގައެވެ.

އެ މައްސަލަ ބަލައިގަނެ، ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފައެވެ.

ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާކަން ހާމަކުރީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ނިމިދިޔަ ހަފުތާގައެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުންވެސް އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ޗާގޯސްގެ އިމުގެ މައްސަލާގައި ރާއްޖެއިން އަމަލުކުރި ގޮތާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމަށް ފަހުގައެވެ.

ބަންޑާރަނައިބު އަލްއުސްތާޒު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. ރާއްޖެއާ ޗާގޯސްއާ ދެމެދުގައިވާ ކަނޑުގެ ފުށުއަރާ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލާގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބަންޑާރަނައިބު ވަކާލާތުކުރައްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތަށް އިސްކަން ދެއްވައިގެންކަމަށް އެމްޑީޕީން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް