ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 06:36
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާދިނުން
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ އެ ޢަމަލުތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގާނޫނުތަކާއި، އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހާއި، ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ޤަރާރުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވައިގެ މަގުން ދިން ޙަމާލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ކުށެއްނެތް 31 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާ، އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައެވެ. އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެތައް އިމާރާތްތައް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާއިރު އިސްރާޢީލުގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދަނީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ޣައްޒާއަށް ވައިގެ ޙަމަލާ ދެމުންނެވެ. ޢާންމުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތަކާއި ގެދޮރަށް ބޮން އަޅަމުންނެވެ.

Advertisement

އިސްރާޢީލުގެ މި ޢަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ، އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ އެ ޢަމަލުތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގާނޫނުތަކާއި، އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހާއި، ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ޤަރާރުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފް ޢަމަލުތަކެއްކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށްވެސް ހީނަރުކަން އަންނަކަން ސަރުކާރުގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ދަޢުލަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށާއި، އަބުރުވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ހައްޤު ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ތާޢީދުކޮށް، އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައަށް ދާއިމީ ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ގެނެވޭނީ "ޓޫ ސްޓޭޓް ސޮލިއުޝަން" ނުވަތަ ފަލަސްޠީނާއި އިސްރާއީލަކީ ވަކި ދެ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކުރެވިގެންކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިކަމަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ގެނެވޭނީ 1967 ގެ ކުރިން އޮތް ބޯޑަރުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އިރުމަތީ ގުދުސްއަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެގެންކަމަށްވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ދެ މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
ދިވެހީންނަށް ވިސާއާ ނުލާ ގަޔާނާ އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
އޮސްލޯ އެއްބަސްވުންތަކަށް 30 އަހަރު: އިޒްރޭލާއި ފަލަސްޠީނުގެ ސުލްޙަ ބޮޑުމަންޒަރުންވެސް ބޭރުގަ؟
ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް، އީޔޫއާއި ސައޫދީއަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެވިދާނެތަ؟
އިސްރާއީލުގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތް ލިބުމަށް ހުރަސް އެޅޭ: ވޯލްޑް ބޭންކް
އިޒްރޭލުގެ އުދުވާންތަކާހެދި ފަލަސްތީނުން ފޭބި އަބޫ އަމްރާގެ އާއިލާއާ ލީބިޔާއިން ބައްދަލުކުރީ މަރު!
ފަލަސްޠީނުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދުމުގެ އެންމެ ކުރީގައި ކަނބަލުންގެ ހީވާގި ފައުޖެއް
އުތުރު ތިލަފަޅާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ ވާހަކަ ހިމަނައިގެން ދައުރުކުރަމުންދަނީ ފޭކް ސިޓީތަކެއް، މައްސަލަ ބަލަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފި