ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2023 | ހުކުރު 12:39
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު
ޗާގޯސް މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެކުވެ މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނަފްރަތު އުފައްދަން: ސަރުކާރު
 
ޗާގޯސް މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ދައްކަމުންދަނީ ހަގީގާތާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް
 
ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގި ނަމަވެސް ކާމިޔާބު ވާނެކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް
 
ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅުންނަށް އެއްބަސްވެވޭ އޮންނަނީ އެންމެ ކަމެއް

ޗާގޯސް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެކުވެ މަސައްކަތްކޮށް، ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅުންނަށް އެއްބަސްވެވޭ އޮންނަނީ އެންމެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ވެރިކަން ކުރުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަން ކުރާނީ ގުޅިގެންތޯ އާއި ވަކިވެގެންތޯ ވެސް ނުނިންނޭ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ބޭފުޅުން މިހާރު ޗާގޯސްގެ މައްސަލަ ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޗާގޯސް މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެއްގަލަކަށް ނޭރޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ ޗާގޯސް އަކީ ދިވެހިންގެ ތަނެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޒު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ކާމިޔާބު ވާނެކަމަށް ބަލައިގެން ނޫންކަމަށާއި، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ކާމިޔާބު ވާނެކަމުގެ އުންމީދެއް ވެސް އެބޭފުޅުންގެ ނެތް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅުން އެއްބަސްވާ މިއޮންނަނީ އެއްކަމެއް. އެއީ ވެރިކަންކުރަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްބަސްވޭ. ވެރިކަން ކުރާނީ ކިހިނެތްތޯ އެންމެން ގުޅިގެންތޯ ވަކިވަކިންތޯ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް އެބޭފުޅުންނަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ. ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް އެބޭފުޅުން އެއްގަލަކަށް އަރާގެން އެވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ދެން ވިދާޅުވި ގޯހެއް ހިނގާފިނަމަ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަންށޭ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތިއްބަނީ. އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތް އެކަނި ކަމަށް މިވަނީ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިވިދާޅުވަނީ ނޫނެކޭ ގޯހެއް ހިނގާފައިނެތޭ.
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު

މީގެ އިތުރުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ ޗާގޯސް މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ދައްކަމުންދަނީ ހަގީގާތާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބައެއް ނުގެއްލޭ ކަމަށެވެ. އަދި ފުށުއަރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކުން ރާއްޖެއަށް ބޮޑުބައެއް ލިބުން އެއީ ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ފޮނުއްވިކަމަށް ބުނާ ސިޓީފުޅަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ އެސިޓީފުޅާއި އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމާއި އޮތީ ކޮންމެ ގުޅުމެއްކަމެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުނުވާ ކަމަށެވެ.

ޗާގޯސްގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ "ފިކުރެއްގެ ދިރުން"އާ އެކު ޕީޕީއެމް، އެމްއެންޕީ އަދި ޖޭޕީން ވަނީ އިއްތިހާދެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއުވާންގެ ސުވާލު، އިދިކޮޅަށް: ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މިއުވާން
ސޯޝަލް ހެލްތު އަދި ސޯޝަލް ސާވިސް ސެކްޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާޒިރީ އިނާޔަތް ދެއްވަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މުސާރައަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި
5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ؟
ރ އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްފި
ޑޮލަރުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓު ބޮޑުކުރަން އެއްވެސް ގައުމަކުން ނާންގާ، އެއީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް: މިއުވާން
ރައީސް ސާލިހުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާ ގުޅުވައިގެން ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި