ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2023 | ހުކުރު 07:58
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
މި ސަރުކާރުގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީ އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު 5 ކަމެއްގެ މައްޗަށް
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއާރގެ އުސޫލުތައް އަލުން ދިރުވައި ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ
އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ވަނީ ގާއިމްކުރެވިފައި
ސިއްހީ ވިސްނުމެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ޒައާމަތުގައި ފާއިތުވަމުންދާ ފަސް އަހަރު، ސިއްހީ ދާއިރާ ތަރައްގީ އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު 5 ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ޒައާމަތުގައި ފާއިތުވަމުންދާ ފަސް އަހަރު، ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތައް ގެންނަމުންދާ ކަމަށާއި، ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީ އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު 5 ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.

އެއީ އުމްރާނީ ތަރައްގީ، ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒުކުރުން، މުސާރައަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ މީހުން އުފެއްދުމާއި އިތުރަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި އަދި ޚިދުމަތް ދެމުންދާ މީހުން ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުން އަދި ސިއްހީ ވިސްނުމެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވައިދިނުމަކީ ސިޔާސަތު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުން ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާއި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަށް އެތަންތާނގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ އިދާރާތަކުން، ޚާއްސަކޮށް ޔޫއެންއޯޑީސީގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 1978 ވަނައަހަރު އިފްތިތާހުކުރި "ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ"ގެ ނިޒާމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން، ރައްޔިތުންނާއި މުޖްތަމައުގައި ގާއިމުވެފައިވާ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާ އަދި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު ހިންގުނު ނިޒާމެއް ކަމަށެވެ.

ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ ބައްޓަން ކުރެވިގެންދާއިރު ޔަގީންވާ އެއްކަމަކީ، ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވާ  ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށް ހަމައެކަނި ބަރޯސާ ވެގެން ނަތީޖާ ހާސިލު ކުރެވެންނެތްކަން. މުޖްތަމަޢުގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަން ގާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިރު އިޖްތިމާޢީ އެހެން ޚިދުމަތްތެރީންނާއެކު ހޯލް އޮފް ސޮސައިޓީގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެކަން.
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފާއިތުވީ ވިއްސަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ތަސައްވަރު ކުރި ހަރުދަނާ ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާރގެ ނިޒާމު ބަލިކަށިވެ ނިކަމެތި ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާރގެ އުސޫލުތައް އަލުން ދިރުވައި ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހޭދަވި ދިގު މުއްދަތުގައި، އެންމެ ކާމިޔާބު ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ އިބްތިދާއީ ސިއްހީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނިޒާމަށް ގެނެވޭ މި ބަދަލަކީ ރައީސް ދެކެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ "ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ" މުޖްތަމައަށް ވާސިލުވުމުގައި ވަރަށް ލާއިގު ބަދަލެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް