ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 23:18
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތުގެ ދުވަސް
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ރާއްޖެއަށް، އުންމީދަކީ 2030ގެ ނިޔަލަށް ލެޕްރަސީއާއި ޓީބީ ނައްތާލުން: މިނިސްޓަރު
 
ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯކޮށް މުޅި ދުނިޔެއަށް ވަނީ ނަމޫނާ ދައްކައިދީފައި
 
މައިމީހާގެ ފަރާތުން އެޗްއައިވީއާއި ސިފިލިސް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ކަނޑައެޅިފައި
 
މެލޭރިއާ، ފައިލޭރިއާ، ޕޯލިއޯ، ހިމަބިހި އަދި ރުބެއްލާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވޭ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން, ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތަށް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގައި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ 2030ގެ ނިޔަލަށް ލެޕްރަސީ އަދި ޓީބީއާއި ރާއްޖެއިން ނައްތާލުން ކަމަށް، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ މިނިވަންވެ، ރަސްމީކޮށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ކުރިންވެސް އެޖަމްއިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި، 1951ގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މާހިރުންގެ ޓީމަކުން، ރާއްޖޭގައި ފައިލޭރިޔާގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ލަފާ އެރުވިކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޖުލައި 1965ގައި ރާއްޖެ މިނިވަންވުމަށްފަހު، 5 ނޮވެންބަރ 1965ގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މެންބަރަކަށްވެ، ޖެހިގެން އައި އަހަރު، 1966ގެ ފެބްރުއަރީ 25ގައި އެ ޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީހެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން، ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތަށް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގައި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، 1960 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފުކުރެވުނު، މެލޭރިޔާ ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާއާ ހަމައަށް އަދި ވާސިލުވެވިފައި ނުވިނަމަވެސް، ދުނިޔެއިން ޕޯލިއޯ ފެތުރުން އެއްކޮށް ނިމުމަކަށް ގެނައުން ވަރަށް އަވަހަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ތަފާތު ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ބަލިތައް ދެނެގަތުމުގެ ތަހުލީލުތަކާއި، ބަލިތަކަށް ބޭހާއި ފަރުވާ ކަށަވަރުކުރުމާއި، އަދި ދުރާލާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި، ބަލިތަކާއެކުވެސް އާއްމު ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅެވޭނެ އަދި ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓޭނެ ފަންނީ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލައި އާއްމުކުރުންފަދަ ކަންކަމުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ގިނަގުނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން 1960ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ފެށި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ، އެކިއެކި ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މެލޭރިއާ، ފައިލޭރިއާ، ޕޯލިއޯ، ހިމަބިހި އަދި ރުބެއްލާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ނައްތާލި އެއް ގައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށާއި، އުއްމީދަކީ 2030ގެ ނިޔަލަށް ލެޕްރަސީއާއި ޓީބީ ބަލީގެ މައްޗަށްވެސް މިފަދަ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ.

މައިންނާއި ތުއްތުކުދިންގެ ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ އަދި ސަރަހައްދީ ނިސްބަތުން ބެލިނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާކަމަށާއި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވެކްސިންގެ ޒަރީއާއިން ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ބަލިތައް ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރޯލްކުރެވި، އަދި ބައެއް ބަލިތައް ނައްތާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅަށް، މައިމީހާގެ ފަރާތުން އެޗްއައިވީއާއި ސިފިލިސް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ގައުމެއްގޮތުގައި މިހާރުވަނީ ރާއްޖެ ކަނޑައެޅިފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ހިތްްވަރާއެކު، ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތަކުގެ އާޚިރު ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް ފޮނި. 60ގެ އަހަރުތަކުގައި ދިވެއްސަކު ދިރިހުންނާނެ ކަމުގެ އެވްރެޖް އުމުރަކީ 39 އަހަރު. އެ އަދަދު މިހާރު ހުރީ 80 އަހަރަށް މަތިކުރެވިފަ. އަދި ޅަފަތުގަ ކުދިން މަރުވާ ނިސްބަތާ ވިހެއުމުގެތެރޭގަ މައިން މަރުވާ ނިސްބަތް މިވަނީ ކުޑަކުރެވިފަ. އެކަށީގެން ސިއްހީ ފަރުވާއާ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގަ ގާއިމުކުރެވި، ސިއްހީ ޚިދުމަތަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ބޮޑެތި ހޭދަތައް ނުކޮށް، ސޯޝަލް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، މި ޚިދުމަތްތައް ލިބޭގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި.
ހެލްތު މިނިސްޓަރު، އަހުމަދު ނަސީމް

ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކާ ގުޅިފައިވާ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބޮޑެތި ބަލިތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ސިއްހީ މައްސަލަތައް، އަދި ބަވަނަވެފައިވާ މި ދުނިޔޭގައި ރޯގާތައް ފަސޭހައިން ފެތުރި އާލަމީ ވަބާތައް ކުރުމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެފައިވާކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއާއި އެހެން ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފަންނީ އެހީތެރިން ލިބިގެން ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯކޮށް މުޅި ދުނިޔެއަށް އަގުހުރި ނަމޫނާއެއް ދައްކާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ އޭޕްރީލް މަހެއްގެ ހަތްވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެނީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ހަޔާތަށް 75 އަހަރު ފުރިފާއިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ޝިއާރަކީ "ސިއްހަތު އެންމެންނަށް" މިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް