ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 20:21
އިނގިރޭސިވިލާތުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ސްޓޯރމް ޝެޑޯ މިސައިލް ސިސްޓަމް
އިނގިރޭސިވިލާތުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ސްޓޯރމް ޝެޑޯ މިސައިލް ސިސްޓަމް
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރޭނަށް ދުރު ރާސްތާ ކްރޫޒް މިސައިލް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތް
 
އިނގިރޭސިވިލާތުން ޔޫކްރެއިނަށް ދުރު ރާސްތާ ކްރޫޒް މިސައިލް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
 
އިނގިރޭސިވިލާތުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ސްޓޯރމް ޝެޑޯ މިސައިލް
 
ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ މި މިސައިލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރަޝިއާއަށް ހަމަލާ ނުދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައި

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ޔޫކްރެއިނުން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި އެގައުމަށް ދުރު ރާސްތާ ކްރޫޒް މިސައިލް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށި ފުރަތަމަ ގައުމަށް، އިނގިރޭސިވިލާތް ވެއްޖެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ޔޫކްރެއިނަށް ދުރު ރާސްތާ ކްރޫޒް މިސައިލް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ދުރު ރާސްތާ ކްރޫޒް މިސައިލް ހޯދުމަށް ޔޫކްރެއިނުން ގައުމުތަކުގައި އެދެމުންދަނިކޮށް، އިނގިރޭސިވިލާތުން އެގައުމަށް މި މިސައިލްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުމަކީ ދުރުގައި ތިބި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ފައުޖުތަކަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ފުރުސަތު ޔޫކްރެއިނަށް ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމެއްކަން އެގައުމުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ދުރު ރާސްތާ ކްރޫޒް މިސައިލް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާފައި ވީނަމަވެސް، ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ކުރު ރާސްތާގެ ގިނަ ހަތިޔާރު ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނަށް ދުރު ރާސްތާ ކްރޫޒް މިސައިލް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން، އިނގިރޭސި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބެން ވެލަސް ވަނީ، ޔޫކްރެއިނަށް މިފަދަ ސިސްޓަމްތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނީ، ރަޝިއާގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންކަން ރަޝިއާއިން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންގެ އާންމުން މަރަމުންދާއިރު، ބަލަން ނުތިބޭނެ ކަމަށްވެސް އިނގިރޭސި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ސްޓޯރމް ޝެޑޯ މިސައިލެވެ. އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ މި މިސައިލްތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ހަމައެކަނި އެގައުމުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ކުރިމަތިލުމުގެ ގާބިލުކަން ދިނުމަށް ކަމަށާއި، މިމިސައިލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާއަށް ހަމަލާ ނުދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ޔޫކްރެއިނަށް ދުރު ރާސްތާ ކްރޫޒް މިސައިލް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމުމާއެކު ރަޝިއާއިން ވަނީ މިކަމުގެ ބަދަލުގައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާ އަދި ހުޅަނގުގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އަސްކަރީ އެހީ މިއަހަރު އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު، ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ކައުންޓަރއޮފެންސިވް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދިނުމަށް އެގައުމުން ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި