ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 17:54
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ހުޅުވާލުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މޭ 17 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 08:30ން މެންދުރު 13:30ށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން
 
އީސީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވަނީ އަލީ ނަޝާތު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރެއްގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ، އެ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މޭ 17 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 08:30ން މެންދުރު 13:30ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ. މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އީސީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވަނީ އަލީ ނަޝާތުގެވެ. ނަޝާތު ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ޖުލައި 25، 2018ގައެވެ.

Advertisement

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ މުސްލިމަކުކަމުގައި ވުމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމާއި، އުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމާއި، ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަނުކުރެވޭ ސިޔާސީ މަގާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ 12 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމާއި، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ 12 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހަކުނަމަ އެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެ ހުކުމަކުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މައާފްކުރެވުނުތާ 5 އަހަރުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކު ކަމުގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހަކުކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެކަމަށްވެސް ޝަރުތުތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް