ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 18:30
މާފަންނު މަދަރުސާއިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން
މާފަންނު މަދަރުސާއިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް: ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މަންޒަރެއް
 
ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ވެސް ތިބީ ގަރޑެން ތީމްއާ އެއްގޮތަށް
 
މާފަންނު މަދަރުސާއިން ވަނީ ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވާފައިވޭ
 
އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ ރީތި އާދަތައް އަށަގަންނުވަންޖެހޭ

ކުޑަކުދިންނަކީ މާދަމާގެ މުސްތަގުބަލެވެ. ގައުމުގެ ދިރުމެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބެލެނިވެރިން އެކުދިންނާ މެދު ގިނަ ހުވަފެންތައް ދެކެއެވެ. ކުޑަކުދިން ބޮޑުވެގެން ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވުމަކީ ގިނަ މީހުން ދަރިންނާމެދު ދެކޭ ހުވަފެނަކަށް ވާއިރު އެ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރެވޭނީ އެންމެ ތުއްތު އިރުން ފެށިގެންވެސް އެފަދަ ފުރުސަތުތައް ކުދިންނަށް ފަހިކޮށްދީގެން ކަމާމެދު ޝައްކެއްނެތެވެ. އެ އުމުރަކީ އެކުދިން ހެދިބޮޑުވަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރަށް ވުމާއެކު މި ދުވަސްވަރުގައި އެކުދިން، އެކުދިންނަށް ފެންނަ ކަންކަން ދަސްކުރާނެއެވެ. މީހުންނާއެކުވެ އުޅުމާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ ރީތި އާދަތައް އަށަގަންނުވާ މިއުމުރުގައި އެކުދިންނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހެއެވެ.

މިއާދަ އަށަގެންނެވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެއް ސްކޫލަކީ މާފަންނު މަދަރުސާއޭ ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، މާފަންނު މަދަރުސާއިން ވަނީ ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވާފައެވެ. ސަލްޓަން ޕާކުގައި ''ގަރޑެން ތީމް''އަށް ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ. ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ ގޮތަށް ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ހަވީރު ސަޔާއެކު ކޭކު ފެޅުމާއި އެކު ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެއްކުއްޖަކު އަނެއް ކުއްޖަކާއި އެކުވެ ވާހަކަ ދައްކާ، ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެކުދިންގެ ހިޔާލު ހޯދުމާއި، މެޖިކް ޝޯވ، ވާހަކަ ކިޔައިދިނުންގެ ފަދަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ތިމާވެށީގެ މުހިންމު ކަމާއި، ގަސްގަހާގެހިން ވެއްޓަށް ލިބޭ ހިމާޔަތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި، އެކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ވެއްޓަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށް ވެސް އެކިއެކި ވާހަކަތައް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެކުދިން ހިތް ޖެހޭ ގޮތަށް ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ވެސް ތިބީ ގަރޑެން ތީމްއާ އެއްގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ. ކޮކާލާއި، މާބުރާ، ބަޅިނދު އަދި ދޫނި ސިފަވާ ގޮތަށެވެ. މިގޮތަށް ހެދުން އެޅުމުން ގިނަ ކުދިން އަންނަ ހިތުން އައިސް ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާކަން މާފަންނު މަދަރުސާގެ ޓީޗަރުން ފާހަގަކުރެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހެއް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާއިރު، އެކުދިން އެދޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެސްކޫލުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މާފަންނު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ފާތިމަތު ޔޫސުފް

އެސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ފާތިމަތު ޔޫސުފް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ސްކޫލުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެ ހަރަކާތްތަކުން ވެސް ކުދިންނަށް ގިނަކަންކަން ދަސްވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގަރޑްން ތީމާއެއް ގޮތަށް ހެދުން އަޅައި ތައްޔާރުވީ އިތުރަށް އެކުދިން އުފާކޮށް ދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާފަންނު މަދަރުސާއަކީ މިކަހަލަ ކޮންމެ އިވެންޓެއް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާ މަދަރުސާއެއް. އެގޮތުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ނަގާފައި މިވަނީ ގާރޑެން ތީމް. އެއީ ކުދިންނަށް ވަރަށް ރައްޓެހި ޕާކަށް އައިސް އެކުދިން އެއުޅޭ މާހައުލެއް ވީމަ އެތީމް ނެގީ.
ޕްރިންސިޕަލް ފާތިމަތު ޔޫސުފް

ޕްރިންސްކޫލުގެ ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މާފަންނު މަދަރުސާ ގެ ޓީޗަރުން ބުނެފައިވަނީ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކާމިޔާބު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ ބެލެނިވެރިންގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. މާފަންނު މަދަރުސާއިން މިހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުރިހާ ކުދިންގެ ބައިވެރިވުމާއެކުއެވެ.

މާފަންނު މަދަރުސާގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ސްކޫލުތަކުން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ވަނީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކުދިންގެ މިޒާޖާ ގުޅޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ކުއްޖެއް ބާކީނުވާނެހެން އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަން ޖެހެއެވެ. ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުން ވެސް ކުދިންނަށް ފައިދާ ކުރާ އިލްމެއް ދަސްވާނެ ގޮތަކަށެވެ.

މާފަންނު މަދަރުސާގެ ޓީޗަރެއް- ރާއްޖެއެމްވީ

މާފަންނު މަދަރުސާއިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ސްކޫލުގެ މާހައުލުން ބޭރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ސްކޫލުގެ ބޭރުން އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި ކުޅެލުމުގެ ފުރުސަތު ކުދިންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައެވެ. ޕާކަކީ އަބަދުވެސް ކުދިން ދާ ހިތްވާ ތަނަކަށްވާއިރު، މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ މާހައުލަކީ ޕާކު ކަމަށް އެސްކޫލުން ދެކެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ދެއެވެ. އެއްކުއްޖެއް އަނެއް ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ބަައްދަލުވެ، އިތުރަށް އެކުވެރިކަން ބަދަހިވެގެންދެއެވެ. އެކުވެރި މާހައުލަކުން ޓީޗަރުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބި، ހިޔާލު ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދެއެވެ. ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ރަނގަޅުކޮށްލަން ޖެހޭ ކަންކަން އެނގިގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާއިރު، ހުރިހާ ގޮތަކުން ފައިދާ ކުރާ ގޮތަކަށް ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމަކީ ކުދިންނާއި، ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ލިބޭ ކުރިއެރުމެކެވެ. އުފަލެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
25%
0%
25%
25%
25%
ކޮމެންޓް