ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 12:47
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ޕީސީބީގެ މެންބަރުން
ޕީސީބީއަށް އައްޔަނުކުރި މެންބަރާއި ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
 
ޕީސީބީގެ މެންބަރުކަމަށް ފާޠިމަތު ޝިރުވީން ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައި
 
އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅޭނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްލު، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާ މެންބަރާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެ ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އުފައްދާފައިވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް، އެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (4) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން، ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން، މ.ލޭންޑްއޮފްގާރޑްން، ފާޠިމަތު ޝިރުވީން ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާއާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement

ފާޠިމަތު ޝިރުވީން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ހަމައަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ޝިރުވީން އަކީ އެން.ޖީ.އޯ އެއްކަމަށްވާ ފެމެލީ ލީގަލް ކްލިނިކް ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެންބަރެކެވެ.

ފާޠިމަތު ޝިރުވީންއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެމްބްރިޖުން މާސްޓަރސް އޮފް ލޯ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް