ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 20:01
ނަރުހުން
ނަރުހުން
ތިއޭޓަރ ނަރުހުން
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަ
"ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް އައި ބަދަލާއެކު، މުވައްޒަފުން ހިޖުރަކުރުން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށްދާނެ"
 
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު، މިހާރު އަހަރަކު 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް އައި ބަދަލާއެކު, މުވައްޒަފުން ހިޖުރަކުރުން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް، ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. މުހައްމަދު ފައިޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ޑރ. ފައިޒަލް ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް ހުރި ހަފުތާތަކުގައި ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ޕޭ ހަރމަނައިޒޭޝަނާއެކު ކުރާ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަކީ މުސާރަ އެއްހަމަކުރުން ނޫންކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ އެކި ފަންނުގެ މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކުރަނީ ކޮލިފިކޭޝަންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނެގޮތަށް ކަމަށް ޑރ. ފައިޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރިވުން ވަރަށް މުހިންމުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިދާރާތަކުން މުވައްޒަފުންނާ ހަމައަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނެކަަމަށް ޑރ. ފައިޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މުސާރަ އެއްހަމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ސިއްހީ ދާއިރާ ހިމެނޭހެން ތިން ދާއިރާގެ މުސާރަ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ތައުލީމީ ދާޢިރާއާއި މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާ ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު މިހާރު އަހަރަކު 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެކަމަށް ޑރ. ފައިޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި 35 ޕަސެންޓް އެލަވަންސް ނުލިބި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ އެލަވަންސްވެސް މިހާރު ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް ފައިޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ނޭޝަނަލް ޕޭ ފްރޭމްވަރކާއެކު އެކި ދާއިރާތަކުގައި ހުރި މުސާރައިގެ ފަރަގު ނައްތާލުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ފްރޭމްވަރކް އެކުލަވާލުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް