ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 20:05
ނަރުހުން
ނަރުހުން
igmh
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ފާޑުކިޔަނީ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ނޭނގޭތީ: އާދިލް
 
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އައު އޮނިގަނޑަށް ބަލާއިރު، ނިސްބަތުން އެންމެ މުސާރަ ބޮޑުވީ ސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި ސަބްސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި ނަރުހުންނަށް

ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ފާޑުކިޔަނީ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ނޭނގޭތީ ކަމަށް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އާދިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ތަފްސީލްތައް ލިބިފައި ނެތީމައި ވަރަށް ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތައް ފެންމަތިވާކަމަށެވެ. އެ ބަދަލުތަކުގެ އަޖުމަ ބަލައިލެވޭނީ މެއި މަހުގެ މުސާރަ ލިބުމުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން، ނަރުހުންނާ އެމްބީއެސް ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރައާ ހުރި ފަރަގު ގާތްވުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މުވައްޒަފުން ފާޅުކުރަމުންދާކަމަށް އާދިލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނަރުހުންނަށް ކުރިއެރުން ލިބި، އިންޗާޖަކަށް ހުރެވެނީ ދެ މާސްޓަރސް އޮވެގެންކަމަށް އާދިލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެއް ޕްރޮފެޝަނާ އަނެއް ޕްރޮފެޝަނަށް ލިބޭ މުސާރަ އަޅައިކިޔުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް ވިސްނައިގެންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާދިލް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު، ފަންނީ މީހުން ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ. އުންމީދަކީ އެ ބަދަލާއެކު، ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން ނެތް ދާއިރާތަކުން މީހުން އުފެއްދުމަށް ބާރަކަށް ވުންކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އާދިލް ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން 60ށްވުރެ ގިނަ ދާއިރާއިން މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އައު އޮނިގަނޑަށް ބަލާއިރު ނިސްބަތުން އެންމެ މުސާރަ ބޮޑުވީ ސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި ސަބްސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި ނަރުހުންނަށެވެ. ކުރިން ކްލިނިކަލް ނަރުސް (ގްރޭޑް 9)ށް އެވްރެޖުކޮށް 19،922ރ. ލިބެއެވެ. އައު ބަދަލާއެކު މީގެ ފަހުން 32،974ރ. ލިބޭނެއެވެ. އެއީ 13،000ރ. (66 ޕަސެންޓުގެ) ކުރިއެރުމެކެވެ. ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ މުސާރައަށްވެސް 20 ޕަަސެންޓާ 31 ޕަސެންޓާ ދޭތެރޭގެ ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 22:16
މުހައްމަދު
އެވާހަކަތައް ދައްކަނީ ރައްޔިތުން. ރައްޔިތުންނަށް ރަގަޅު މައުލޫމާތުގެ ނުއެގުމުގެ ޒިއްމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުން މުސާރަ ދީފައި ތިބި މުވައްޒަފުން.