ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2023 | ހުކުރު 22:22
ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރގެ ނިޒާމު
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރގެ ނިޒާމު މުހިންމު: މިނިސްޓަރު
 
ރާއްޖޭން ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތްތައް ކުރީ އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން
 
ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރގެ ނިޒާމަކީ އައު ނިޒާމެއް ނޫން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ނިޒާމަކީ ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރގެ ނިޒާމު ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި މި ޚިދުމަތް ފެށިގެން ދިއުން ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ނަސީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ އާލާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފ.އަތޮޅުގައި ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި، މިފަހުން ކުރެވޭ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތަކީ ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރގެ ނިޒާމު އާލާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވިސްނުންފުޅާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފޭނޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ދުރު ވިސްނުންފުޅާ އެކު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރުމުގައި އަބަދުވެސް ބައްލަވަނީ، އެފަދަ ސިޔާސަތު ތަކަކީ، ރައްޔިތުންގެ އަދާއި މާދަމާގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ފާގަތި ކަމާ ހަމަޖެހުމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް. އެމަނިކުފާނުގެ ދުރު ވިސްނުންފުޅާއި އެކު، އަޅުގަނޑަށާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ދެއްވާ ލަފާ އާއި އިރުޝާދުތަކުންވެސް މިއީ އަބަދުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ސިފަ. ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާ ހަސްފަތާލުތަކާ އަދި މިތަންތާނގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނުވެރި ހީވާގި ޞިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފޭނޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ސަރުކާރުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން
ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް

ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރގެ ނިޒާމަކީ އައު ނިޒާމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭން ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް އަދި ބައެއް ބަލިތައް ނައްތާލުމުގެ އެންމެ ބުރަ އެންމެ އަސާސީ މަސައްކަތްތައް ކުރީ އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ބިނާ ކުރެވި ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން މަރުކަޒަށް އައިސްގެން ހޯދާގޮތަށް ބަދަލުވެ، ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ އަށް އިހުމާލުވެ ފަރުވާ ކުޑަކުރެވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ، ސިއްހީ މައުލޫމާތާ ދުރުވެ، ދުރާލާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ވިސްނުމާ ވެސް ދުރުވި ކަން، ކަމަށް މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއަދު ސިއްހީ ގޮތުން ނޭދެވޭ އާދަތަކަށް ހުށަހެޅި، ހަމައެކަނި ބަލިވުމުން ނޫނީ ސިއްހަތާމެދު ވިސްނާ ނުލުމަކީ ގިނަ މީހުންގެ އާދަ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ގޮތުން ހޭލުންތެރި، ސިއްހީ ރަނގަޅު އާދަތަކަށް އަހުލުވެރި ޖީލެއް އުފެއްދުމަށް، ސިއްހީ ހާލަތު ދުރާލާ ދެނެގަތުމަށް، ތިމާގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހާ މާހައުލުތަކަކީ ސިއްހީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ މާހައުލުތަކަކަށް ހެދުމަށް، ޕްރައިމަރީ ހެލްތުގެ ގެ ނިޒާމު އެހީތެރިވެދޭ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އައު ދިރުމެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް މި ފެށި ނިޒާމަކީ އައު ނިޒާމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑާ އަދި ތިބޭފުޅުންގެތެރެއިން ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އަދި ތަޖްރިބާކޮށް ހަނދާނުގައި ހުންނާނޭ ފަދައިން، ރައްޔިތުންގެ ޞިއްހީ ޙާލަތު ބަލާ ޞިއްޙީގޮތުން ދޭންޖެހޭ ލަފާއާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށް ހެލްތު ވޯރކަރުން ކުރީގައި ގޭގެއަށް ގޮސް ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރި. ޞިއްހީ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް، ރައްޔިތުން ލަފާ ހޯދަމުން އައީ އެބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން
ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް

މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ ފ.އަތޮޅުގައި ހެލްތް ކެއަރ ނިޒާމު ތައާރަފް ކުރެވިގެން ދިއުމާއެކު އެ އަތޮޅުގެ 18 އަހަރުން މަތީގެ ރައްޔިތުންގެ 80 އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވި އެމީހުންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ދެނެގަނެވި، އެފަރާތަތަކަށް ދޭންވާ ލަފާއާއި އިރުޝާދުދީ އަދި ބޭސް ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ފަރުވާ ދޭން ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު ނަސީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ އެހެން އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް މި މޮޑެލްއަށް ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ ރަށުފެންވަރުގައި މިހާތަނަށް ލިބެމުންދިޔަ ސިއްހީ ޚިދުމަތަށް އިންގިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭނޭ އުއްމީދީ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރގެ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިންގާ އެޅިގެންދެވޭ ޚިދުމަތަކީ، ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ މުޅި ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ފަހި މަގު ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ އުއްމީދަކީ ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ފެށިގެން ދިއުން ކަމަށާއި، އުއްމީދަކީ، ސިއްހީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އާބާދީއެއް ބިނާކުރުމުގެ މި ހެޔޮ ފާލުގައި، ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މި ފެށި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް