ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2023 | ހުކުރު 09:30
ގިރާވަރު ފަޅު
ގިރާވަރު ފަޅު
ވަން އޮންލައިން
މާލޭ ރައޔްިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުން
ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ގިރާވަރުން މަދުވެގެން 2،000 ގޯތި ދޫކުރާނެ
 
މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް މަދުވެގެން 5،000 ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމާފައިވޭ
 
90 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައި

ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މާލެގެ ރަށްވެހިންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވި ޕްލޭންގައި ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކައި އެތަނުން ގޯތި ދޫކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިއްކާނީ ކިހާ ބިމެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ގިރާވަރު ފަޅުން 90 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގެ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގިރާވަރު ފަޅުން ގޯތި ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް މަދުވެގެން 5،000 ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، ހުޅުމާލެއިން މަދުވެގެން 1,000 ގޯތި، ގުޅީފަޅުން މަދުވެގެން 2,000 ގޯތި އަދި ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކައި, އެބިމުންވެސް މަދުވެގެން 2,000 ގޯތި މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދޫކުރާ ގޯތިތައް 1،000 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނުވާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިގޯތިތައް ދޫކުރެވޭނީ މާލޭގެ ރަށްވެހިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގޯތި ބޭނުންވެފައިވާ 5000 އާއިލާތަކަށްކަމަށެވެ. މާލޭގައި ޖެހި ހިސާބުތަކުން ފެންނަން ހުރީ މާލޭގެ ރަށްވެހިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ބިން ބޭނުންވާ 5000 އާއިލާ އުޅޭކަމަށާއި, ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ 17،000 އާއިލާ އުޅޭކަމަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ މިދައުރު ނިންމާނީ އެންމެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންވަކިކޮށް، ރޯނުދަމައި، ބިންކަނޑައި، ގޯތީގެ ފަތް ދެއްވުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް