ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 16:10
ރައީސް މައުމޫނު - ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެދަށުން މާލެ ގެންނަނީ.
ރައީސް މައުމޫނު - ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެދަށުން މާލެ ގެންނަނީ.
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އެމްއާރްއެމް
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނަށް ހަމަޖެހިވަޑައިގެން އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕެވުނު 5 އަހަރު
 
ނިމިދިޔަ ވެރިކަމުގައި ރައީސް މައުމޫނު ތަހައްމަލުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ އަނިޔާވެރިކަން
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޒުލުކުރަން ނުކުންނަކަމަށް އިއުލާނުކުރި ބައެއްގެ ފަހަތުގައި ނާދިރާ ފެނުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި
 
ޗާގޯސް މައްސަލާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުޅެލި ކުޅިއެއް

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫމްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް)އަކީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ސަރުކާރުގެ އިސް އެކި މަގާމުތަކުގައި އެބަތިއްބެވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކުރުމާއި، ފުރައްސާރަކުރުން އާންމުވަމުންދާކަމަށް ބުނެ، ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި މިވަނީ ބޮޑެތި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައެވެ.

މި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ބޮޑުވެ، އެންމެފަހުން ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި ހަލަބޮލިކަން އުފެދިގެން ގޮސްފައިމިވަނީ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބުންނާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން، ޗާގޯސްގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއާރްއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އާމިނަތު ނާދިރާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުންނެވެ.

އެއްބަޔަކު ބުނަމުންދަނީ ސަރުކާރާ އިންތިހާއަށް ދެކޮޅު، އަދި ސަރުކާރަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޒުލުކުރަން ނުކުންނަކަމަށް އިއުލާނުކުރި ބައެއްގެ ފަހަތުގައި ނާދިރާ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަކީ ސަރުކާރަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި، އެމްއާރްއެމް ތަމްސީލުކުރައްވާ ފަރާތްޕުޅުތަކުން ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައި ދައްކަވާ އެއް ވާހަކައަކީ، މިހާރު ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ނުދޭންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު، މި ފާއިތުވެދާ 5 އަހަރަކީ ސިޔާސީގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަން ލިބި، އެބަޔަކު ތާއީދުކުރާ ބަޔަކަށް ތާއީދުކޮށް، ފާޅުކުރަން ބޭނުން ކޮންމެ ޝުއޫރެއް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން، ހުޅުވާލެވިގެން ލިބިދީފައި އޮތް އަހަރުތަކެކެވެ.

Advertisement

އަނިޔާވެރިކަމާއި ބިރުވެެރިކަމުގެ 5 އަހަރަކަށްފަހު، ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެއްވީ ރައީސް ސާލިހުކަން ފާހަގަކޮށް އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ، މި ސަރުކާރަށް ފުރައްސާރަކުރަން ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިއަކު ނުކުތުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނުވިތާކަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ހަމަޖެހިވަޑައިގެން އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕެވުނީ މި 5 އަހަރުކަން ފާހަގަކޮށް މެމްބަރުން ވަނީ، ނިމިދިޔަ ވެރިކަމުގައި މައުމޫނު ތަހައްމަލުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާވެރިކަން ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު އެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ފަހަތުގައި ހަނު ތިބި މީހުންގެ އަރިހުގައި އެމްއާރްއެމްގެ ނައިބުރައީސް ފެނިގެން ދިއުމަކީ، ޚުދު ޕާޓީދެކެ ލޯބިވާ މެމްބަރުންނަށްވެސް ބަލައިގަނެވޭ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. މިއީ ހައްތަހާވެސް ޕާޓީން ވަކިވި، އަދި ވަކިވާން ނިންމާފައިވާ މެމްބަރުން ހިއްސާކުރި ޝުއޫރުތަކެވެ.

ތެދެކެވެ. ޕީޕީއެމްއިން ވެރިކަމަށް ފައި ނަގަމުންދާކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ގެކޮޅުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ތިއްބެވީ ހައްތަހާވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ނައިބުރައީސާއި، ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ އިސް ފަރާތްތަކެވެ.

ވީއިރު، މިއީ ގައުމީ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުންކަމަށް ބުނެ، ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން ނޭޅުވުމަށް މެމްބަރުން އެދެއެވެ.

މިހާރު އެމްއާރްއެމްއަކީ ސަރުކާރަށް މަލާމަތްކޮށް، ފުރައްސާރަކޮށް މި ލެވެލްއަށް ވެއްޓިފަ އޮތް ޕާޓީއެއް. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒަމީރު ތަނެއް ނުދޭ އެމްއާރްއެމްގަ ތިބޭކަށްދެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ ރައީސް އިބޫއަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ނުޖެހޭކަމަކަށް. އެއީ ކޯލިޝަން ހަދަން ނުޖެހޭވަރުގެ ބޭފުޅެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން.
އެމްއާރްއެމްގެ އިސް މެމްބަރެއް

ކޮންމެއަކަސް ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަން ނިންމެވި މެމްބަރުން ވިދާޅުވަނީ، ޗާގޯސް މައްސަލާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުޅެލި ކުޅިއެއްކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާހާ އެމްއާރްއެމްގެ އިސް ފަރާތްތަކުން "ކޮއްޓެއް ނުވާނެ" ކަމަށެވެ.

އެކަން އެނގި ތިބެމެ، އެފަދަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ތަމްސީލުވުމަކީ އެއީ ސިޔާސީގޮތުން އެމްއާރްއެމްގެ ސްޓޭންޑާއި މަންޒަރު ސާފުވެގެން ދިޔަ ކަމެއްކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
55%
0%
0%
9%
0%
36%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދިގު 30 އަހަރު ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ތަފާތު ކުރިއެރުންތަކާއި ތަރައްޤީ ޙާސިލުކުރެވުނު: ރައީސް މައުމޫން
ނޮވެމްބަރު 3ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީހުގަައި ވެސް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބިރުވެރި ދުވަސް - ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން
އަރަބި ޤައުމުތަކުން ފަލަސްޠީނަށް އެހީނުވާތީ ކުރީގެ ރައީސް މަޢުމޫން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
އެންމެންވެސް ސައެންޓިފިކް ޙަޤީޤަތްތައް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މައުމޫންގެ ނުސީދާ ރައްދެއް އިންތިޚާބީ ރައީސަށް
ރައީސް ސާލިހަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތައުރީފް
ފާރިސްވެސް ނިންމެވީ ވަކިކޮޅަކަށް ނޭރުއްވުމަށް
ފާރިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ ވޯޓު ބައިބައި ކުރެއްވުމަށް، އެމްއާރްއެމްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އެމްޑީޕީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލަން: ފައިސަލް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ފާރިސް ވާދަ ކުރައްވަނީ އަމިއްލަގޮތުން