ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 13:47
އައިސީއާރުސީގެ މުވައްޒަފުން، ސޫދާނަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ސާމާނު ޕެކްކޮށްފައި، އައްމާނުގެ ގުދަން ކުރަނީ
އައިސީއާރުސީގެ މުވައްޒަފުން، ސޫދާނަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ސާމާނު ޕެކްކޮށްފައި، އައްމާނުގެ ގުދަން ކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ސޫދާން ހަނގުރާމަ
ސޫދާން ހަނގުރާމައިގެ އަސަރު ބައިނަލްއަޤުވާމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް!
 
ކެރީ ގުރޫޕުން އާންމުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާތަކަށް ބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 120000 ޓަނުގެ ގަމް އަރަބިކް އުފައްދާ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައަކަށް ފެށިގެން އައި އިރު ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަޞްރަހުން ލިބެމުން ދިޔަ އެއް ޚަބަރަކީ ސޫދާންގައި ހަނގުރާމަ ގަދަވަމުން އަންނަ ކަމުގެ ޚަބަރެވެ. ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން ސޫދާން އޮން ސަރަޙައްދާއި އެ ނޫންވެސް އެތައް ސަބަބަކާ ހެދި އެއީ ބައެއް މީހުންނަށް މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވިއޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ސޫދާންއަކީވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވިޔަފާރީގެ ބާޒާރުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ޤައުމެއް ކަމެވެ. ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރައިންއާ ދެމެދު ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ފޯރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާ އެއްވަރު ނުވި ކަމުގައި ވިއަސް، ސޫދާންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވިޔަފާރިއަށް ދަނީ ފޯރަމުންނެވެ.

Advertisement

ސޫދާންގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި އެ ޤައުމުގެ ޕެރާމިލިޓްރީ ރެޕިޑް ސަޕޯރޓް ފޯރސަސް (އާރްއެސްއެފް)އާ ދެމެދު އޭޕްރިލް 15 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން ބަދަލު ކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އެކި ކަހަލަ ސަމާނު އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ގުޅެނީ އެކަމަކަށް ސޫދާން ހާއްސަ ވެފައިވާ "ގަމް އަރަބިކް" އާއެވެ. މިއީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދޭ ތެރަހެއް ނުވަތަ ތަތްކަން އެކުލެވޭ މާއްދާއެކެވެ. މީ ތައްޔާރީ ލުއިބުއިންތަކާ، މެޓާގެ އިތުރުން ރީތިވުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބައެއް ކަހަލަ ސާމާނު އުފައްދަންވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުން ކުރާ ބާވަތެކެވެ.

ގަމް އަރަބިކް އެކްސްޕޯޓް ކުރީމަ، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭކަން އަހަރަމެންނަށް އެނގޭ. އެމީހުންނަށް ލިބޭ ވަރުގެ ފައިދާއެއް، އަހަރަމެންނަކަށް ނުލިބޭ. އަހަރަމެންގެ ޢުއްމީދަކީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ، އަހަރަމެންނަށްވެސް އިތުރު ފައިދާތަކެއް ލިބުން.
މުޙައްމަދު އާދަމް؛ ދަނޑުވެރިއެއް

ދުނިޔޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ބޭނުން ކުރާ ގަމް އެރަބިކްގެ 70 އަކީ، ހަނގުރާމައިގެ ތޫފާނީ ވިލާގަނޑެއްގެ ދަށުވެފައިވާ، އެފްރިކާގެ 3 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޤައުމު ނުވަތަ ސޫދާން ހުރަސް ކުރާ ސަހޭލްއޭ ކިއުނު ސަރަޙައްދުގައި ހެދޭ އަކޭސިއާ ގަހުން ނަގާ ތެރަހެކެވެ. ގަމް އަރަބިކްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރާނެ މާ ގިނަ އިޚުޔާރުތަކެއްވެސް ނުހުރެއެވެ. އެހެން ކަމުން، އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން މިހާރު ދަނީ، އެ ބަޔަކަށް ވީ ވަރަކުން ގަމް އަރަބިކް ގުދަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކެރީ ގުރޫޕުން އާންމުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާތަކަށް ބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 120000 ޓަނުގެ ގަމް އަރަބިކް އުފައްދައެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަޕްލައިއެވެ. މި ބާވަތުގެ ތެރަސް އެންމެ އާންމުކޮށް ލިބެނީ "ގަމް ބެލްޓް" ނުވަތަ އެފްރިކާގެ އިރުން ހުޅަނގަށް ދަމާލެވޭ 500 މޭލު ސަރަޙައްދަކުންނެވެ.

އަހަރަމެންގެ މަރކެޓްތައް އުޅޭނެ އިރުމަތީ އޭޝިއާ، ޖަޕާން، ޗައިނާ އަދި ގަލްފްގެ ޤައުމުތަކުގަ. އެމެރިކާއާއި ވިލާތުން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ އެންމެންވެސް ގަމް އަރަބިކް އިމްޕޯޓް ކުރޭ. އެހެންވެ، މިދިޔަ 3 އަހަރު ތެރޭ، އަގުތައް ވަނީ އުފުލިފަ. އެމީހަކަށް ވީ އެންމެ ގިނައެއްކޮށް ގަމް އަރަބިކް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފައިދާއެއް ލިބޭ.
ފާޠިމާ ރަމްލީ؛ ނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޓަރ ފޮރ ގަމް އަރަބިކް

ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ގަމް އަރަބިކް ބޭނުން ކުރަނީ ސްޕްރޭކޮށް ހިއްކާފައި ހުންނަ، ޒާތެއްގެ ހިކި ކުނޑިއެއް ނުވަތަ ޕައުޑަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރީތިވާ ސާމާނު އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި، ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ ސިނާޢަތުގައި ގަމް އަރަބިކްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ބާވަތެއްގެ ތެރަހެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޮތް ނަމަވެސް، ތައްޔާރީ ލުއިބުއިންތަކުގެ ސިނާޢަތުގައި އެހެން ގޮތެއް ނެތެވެ. އެ ސިނާޢަތުގައި ގަމް އަރަބިކް ބޭނުން ކުރަނީ، ތައްޔާރީ ލުއިބުއިންތަކުގައި އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު އެން ނަހޫދު ބާޒާރުން ވިއްކި ގަމް އަރަބިކްގެ މިންވަރު އުޅެނީ 9000 ޓަނުގަ. އެއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ދަށް ޢަދަދެއް. 2011 ވަނަ އަހަރު އަހަރަމެން ވިއްކިން 13000 ޓަނު. މީ ސޫދާނުން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ގަމް އަރަބިކްގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް.
ހިޝާމް އުމްބައްދާ؛ އެން ނަހޫދު ބާޒާރުގެ ޑައިރެކްޓަރ

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ގަމް އަރަބިކްގެ މުހިންމު ކަން ބޮޑު ކަމުން، 1990ގެ އަހަރުންތަކުން ފެށިގެން އެމެރިކާއިން ސޫދާންއާ ދެކޮޅަށް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ލިސްޓުންވެސް މި ބާވަތް ވަނީ އިސްތިސްނާ ކޮށްފައެވެ. އެއީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް މުހިންމު ބާވަތަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން ގަމް އަރަބިކްގެ ކަޅު ބާޒާރެއް އުފެދިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް