ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2023 | ބުދަ 15:00
ޝެލްފިޝް ހޮވާ، އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ތޫނިސްގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އަންހެނުންގެ މެދުގައި އެތައް ޖީލަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފައި ވާ މަސައްކަތެއް
ޝެލްފިޝް ހޮވުން
ގުދާރު ބިންދައިގެން ފަރަށް ދިއުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް
ތޫނިސްގެ 17 ސަރަޙައްދެއްގައި ޝެލްފިޝް ހޮވާ، ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރުވެސް 4000ށް ވުރެ ގިނަ އަންހެނުން މަސައްކަތް ކުރޭ
އެ ސަރަޙައްދުތަކުން އެކަނިވެސް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެވަރޭޖުކޮށް 700 ޓަނުގެ ޝެލްފިޝް ނަގާ
ޝެލްފިޝް ހޮވުމަކީ ވަކި ހާއްސަ ހުނަރުތަކެއް ދަސްކޮށްގެން ކުރެވޭ ކަމެއް

ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެތައް އިމްތިޙާނަކާ ކުރިމަތި ކުރުވާ މައިދާނެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ އިމްތިޙާނުތަކާ ކުރިމަތިވަނީ ވިސްނާވެސް ނުލެވި ތިއްބައެވެ. އެހެން ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން، ކަމާ ނުވެސް ބެހޭ ބަޔަކަށް އެތައް ތަކްލީފެއް އުފުލަންޖެހޭ ފަހަރު އާދެއެވެ. މިއީވެސް އިމްތިޙާނެކެވެ. މިކަމުގައި އޮތީ ސާބިތުވެ، ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމެވެ. އެންމެންނަކީ އެންމެ އަރާމުގައި އުޅެވޭނެ ބައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ޙާލަތުގައިވެސް އޮތީ ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމެވެ.

ތޫނިސްގެ އައްސޭރިފަށުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޒާރާތުގެ އަންހެނުންނަކީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން ނަގަހައްޓަމުން އަންނަ، ހީވާގި، އަދި އެހާމެ މުރާލި ބައެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު، އެތައް ގަޑިއިރެއް ވަންދެން ގުދަށް އޮވެ، ޝެލްފިޝް، ނުވަތަ ހަރުތޮށި ލީ ސީފުޑްގެ ބާވަތްތައް ހޮވުން ނޫން ގޮތެއް، މިއަދު އެމީހުންނަކަށް ނެތެވެ. ޕްލާސްޓިކް ބޫޓުތަކަށް އަރައިގެން ތިބެ، ބާލިދީއާއި އެނޫންވެސް އެކި ކަހަލަ އާލާތްތައް ހިފައިގެން ގޮނޑުދޮށުގައި ޝެލްފިޝް ހޮވާ އަންހެނުންގެ ސަފުތައް ދަމާލާފައި ވާ އިރު، ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިބައިންވެސް ފެނިގެންދަނީ ކެތްތެރި ކަމާއި ހިތްވަރެވެ.

ޝެލްފިޝް ހޮވާ، އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ތޫނިސްގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އަންހެނުންގެ މެދުގައި އެތައް ޖީލަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފައި ވާ މަސައްކަތެކެވެ. އެތައް ހާށް އަންހެނުންނެއް މި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދާފައި ވާ އިރު، މިހާރުވެސް އެކަން ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ޝެލްފިޝް ހޮވުމުގައި ހުރި ބުރައަކީ، އެކަމުގައި ނުއުޅޭ މީހަކަށް ވަޒަން ކޮށްލަންވެސް ނޭނގޭހާ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ޖިސްމާނީ ގޮތުންވެސް އެތައް ބުރައެއް އުފުލަންޖެހެއެވެ. ޝެލްފިޝް ހޮވުމަކީ ވަކި ހާއްސަ ހުނަރުތަކެއް ދަސްކޮށްގެން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަށް، ވަކި އުކުޅުތަކެއް ފައްކާ ކުރުން، ކޮންމެހެން ބޭނުމެވެ.

ޝެލްފިޝް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އަންހެންވެރިން ގޮނޑުދޮށަށް ދިއުމަށާއި، ޝެލްފިޝްކޮޅެއް ހޮވާލައިގެން އެނބުރި އެއްގަމަށް ދިއުމަށް އެތައް ގަޑިއިރެއް ހޭދަ ކުރެއެވެ. އެއްގަމަށް އެރުމަށްފަހު، ކޮންމެވެސް ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް އެ ޝެލްފިޝްކޮޅު ވިއްކާލައެވެ.

ޢުމުރުން 50 އަހަރު ފުރިފައި ވާ ފާޠިމާ ބަހްރީއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ޝެލްފިޝް ހޮވަން ދާ މީހެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް މަހަކު އޭނާ އެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ހެނދުނު 06:00 ޖަހާއިރު މަސައްކަތް ފަށާ ގޮތަށް، މެންދުރުން އަނބުރާ 01:00 ޖަހަންދެން ފާޠިމާ އުޅެނީ ޝެލްފިޝް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. ހުރިހާވެސް މަޤްޞަދަކީ، އޭނާގެ ދަރިންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައި ދިނުމެވެ.

ޝެލްފިޝްއަކީ ފުދޭ ވަރަކަށް ގިނައިން ލިބެން ހުންނަ، އަދި އެހާ އަގު ހެޔޮވެސް އެއްޗެއް. ކިލޯގްރާމެއް ވިއްކާލަނީ 1 ދީނާރަށް. އެހެންވީމަ 7 ކީލޯއަށް 7 ދީނާރު، ނޫނީ 2.31 ޑޮލަރު. އެކަމަކު، މިއަދުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ. ކުރިންހެނެއް ނޫން. ޝެލްފިޝް ހޮވުމަކީވެސް ވަރަށް ވަރުބަލިކޮށްލާ ކަމެއް. އަހަރަމެން މަސައްކަތް ފަށަނީ ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު. ގެއަށް އެނބުރި ދަނީ 1 ޖަހާއިރު. އެވަރުންވެސް ދޮޅު ކިލޯ ހަމަކޮށްނުލެވޭ.
ފާޠިމާ ބަހްރީ؛ ތޫނިސްގެ ރައްޔިތެއް

އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުގެ އަނދަވަޅެއްގެ ތުންފަތް މަތީގައި އޮތް ތޫނިސްގައި މިއަދު ފާޠިމާއަށް އެނޫން ގޮތެއް ނެތީއެވެ.

ޝެލްފިޝް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތުގަ އަހަރަމެން އުޅެނީ، ކުރާނެ އެހެން ކަމެއް ނެތީމަ. މިގޮތަށް މިތަނަށް އައިސް ޝެލްފިޝް ހޮވުން ނޫން ގޮތެއް، އަހަރަމެންނަކަށް ނެތް. އަހަންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު މިކަން. ދަރިންގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާލެވޭ ވިއްޔާ. އެހެން ނޫނީވިއްޔާ އަހަންނަށް ޖެހޭނީ ހަމަ ގޭގަ އިންނަން. މީ ކިތަންމެ ވަރުބަލިކޮށްލާ ކަމަކަށް ވިއަސް، އަހަރެން އުޅޭނީ މި ހޮވަން.
ފާޠިމާ ބަހްރީ؛ ތޫނިސްގެ ރައްޔިތެއް

ކަން މިހެން އޮތް ޝެލްފިޝް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އަންހެންވެރިން ވަނީ އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ޚައިރިއާ ދަބްކާއާއިއެކު ޝެލްފިޝް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އެހެން މީހުންވެސް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، ޝެލްފިޝް ލިބުން މިހާރު ވަނީ އިންތިހާއަށް ދަތިވެފައެވެ.

ޒާރާތު އަވަށުގައި އޮންނަ ޝެލްފިޝް ހޮވާ މީހުންގެ ޖަމިއްޔާގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މިސްބާހް ޒާބީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، ޝެލްފިޝް ލިބުން ދަތިވެފައި ވަނީ މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއި، ތަޣައްޔަރު ކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޝެލްފިޝް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތުގައި 40 އަކަށް އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވާ ޚައިރިއާ ބުނި ގޮތުގައި، ޝެލްފިޝް ލިބޭ މިންވަރު މަދުވެފައި ވަނީ މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއެކު، ގޮނޑުދޮށަށް އަރާ ނޫ އިހިތައް ގިނަވެ، ޝެލްފިޝް ކާ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޝެލްފިޝް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަހަރެން އުޅޭތާ މިހާރު 40 އަހަރު ވެދާނެ. ކުރީގަ އަހަރެން އެކަނި ހޮވާލަން 10 ކިލޯ، 15 ކިލޯ. ބައެއް ފަހަރު 20 ކިލޯގެ ޝެލްފިޝްވެސް ހޮވާފަ ހުންނާނެ. އެމީހުންނަށް ޝެލްފިޝް ހޮވާދޭންވެސް އަހަރަމެން ގެންދާނެ ބައެއް މީހުން. އެ ހޮވި އެއްޗެއް ދެން ކިރާނީ. އަހަރަމެންނަށް ލިބޭ ފައިސާ ކޮޅު ހިފައިގެން އެނބުރި ގެއަށް ދާނީ.
ޚައިރިޔާ ދަބްކާ؛ ތޫނިސް ރައްޔިތެއް

ކާބޯތަކެއްޗާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ އދގެ ޖަމިއްޔާ (އެފްއޭއޯ) އިން މަޢުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ޠޫނިސްގައި ޝެލްފިޝް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަނީ އަހަރުގެ ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައެވެ. އެއް އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން އަނެއް އަހަރުގެ މެއި  މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ފުރުޞަތު އޮންނައިރު، ބާކީ ދުވަސްތަކުގައި ޝެލްފިޝް ހޮވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

މި ސަރަޙައްދަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫ އިހި އަރަން ފެށިފަހުން ޝެލްފިޝްތައް ގެއްލެން ފެށީ. އެއްގަމަށް ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން އެ ނޫއިހިތައް އަރާ. އަރާ ޝެލްފިޝްތައް ކާލަނީ. ބާކީ އެކަތިވެސް ނުބާއްވާ... ދެން އޮޑިވެރިންތައް ނޫ އިހި ނަގަން ފެށި ހިސާބުން، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ލިބޭ ޝެލްފިޝް. އެކަމަކު ކުރިއެކާ އެއް ގޮތެއް ނޫން.
ޚައިރިޔާ ދަބްކާ؛ ތޫނިސް ރައްޔިތެއް

ތޫނިސްގެ 17 ސަރަޙައްދެއްގައި ޝެލްފިޝް ހޮވާ، ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރުވެސް 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ އަންހެނުން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެފްއޭއޯގެ ރިޕޯޓެއްގައި ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އެންމެ ގިނަ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ޒާރާތު އަވަށް އޮންނަ ގޭބްސްއާއި އެސްފެކްސް ސަރަޙައްދުގައި ކަމަށް ވާ އިރު، އެ ސަރަޙައްދުތަކުން އެކަނިވެސް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެވަރޭޖުކޮށް 700 ޓަނުގެ ޝެލްފިޝް ނަގައެވެ. މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް