ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 13:53
އަހުމަދު ޒަޣަލް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ރޯ ފަށުއި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުން ކުރާ އުކުޅުތަކަކީ ވެއްޓާ ރައްޓެހި އުކުޅުތަކެއް
ފަށުއިފަނީގެ ވިޔަފާރި
މުރާލިކަމެއް ހުރީވިއްޔާ ފަށުއި ފަނިންވެސް ތަނަވަސް ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ވެވިދާނެ!
 
ފަނިތައް ފަށުއި ދަވަތައް ދޫކޮށް ނިމޭއިރު އެއް ހާލި ތޮށިގަނޑުން 1.5 ކިލޯމީޓަރު ނޫނީ 2 ކިލޯމީޓަރު ހުންނަހާ ފަށުއި ރޮދި ނެގޭ
 
ހާލިން ނަގާ ރޯ ފަށުއި ބޭނުން ކުރަނީ 'ފަށުއި ބޭންޑް' ތައްޔާރު ކުރުމަށް

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއި އުފެއްދުންތެރި އީޖާދުތަކަކީ އެކަމެއް ޙާޞިލު ކުރުމަށް ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްގެ އަތުނުޖެހި ނުދާނެ އެއްޗެކޭ ދަންނަވަން ޖެހެނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ކިތަންމެ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ލިބެން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދާ، ބަލާ، ކުރިއަރާ ދެވެން އޮތް ރާސްތާއަކުން ފަސް ބެލުމެއް ނެތި ދިއުމަކީ ނަޞީބު އަތުލަން އޮތް ގޮތެވެ. އެފަދަ ގޮތަކަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް މިސާލު ދައްކަމުންދާ އެއް ބަޔަކީ ތޫނިސްގެ ހީވަގި އަންހެނުންގެ ޓީމެކެވެ.

ތޫނިސްގެ ހުޅަނގުއުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ބަނީ މިތިރުގެ އަންހެންވެރިން އަވަދިނެތި އުޅެމުން އެދަނީ ފަށުއިފަނީގެ ޅަ ފަނިތައް ހިމާޔަތް ކުރަން އެ މަޚުލޫޤުތައް ދޫކުރާ ފަށުއިދަވައިން އުފެދިފައިވާ ތޮށިގަނޑު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. މާ ޒާމާނީ ޢާލާތްތަކެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ.

ފަނިތައް ފަށުއި ދަވަތައް ދޫކޮށް ނިމޭއިރު އެއް ހާލި ތޮށިގަނޑުން ނެގޭނެ 1.5 ކިލޯމީޓަރު ނޫނީ 2 ކިލޯމީޓަރު ހުންނަހާ ފަށުއި ރޮދި. އެހާ ހިސާބުން ފަށުއި ފަނި އަނެއްކާވެސް ހާލި ތޮށިގަނޑަކަށް ބަދަލުވާނެ. އެއީ ކޮކާލަކަށް ވެގެން އުދުއްސައިގަތުމުގެ ކުރިން އަރާމުކޮށްލާ މަރުޙަލާ.
އަހުމަދު ޒަޣަލް؛ ތޫނިސްގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް

ފަށުއިފަނީގެ ތޮށިގަނޑުން ފަނިތައް ނަގާ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އަމިއްލަ 2 އަތުންނެވެ. މި ތޮށިގަނޑަކީ ފަންނުވެރި އެކި އުފެއްދުންތަކުގައި ޚިޔާލު ތަނަވަސް ގޮތް ގޮތަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.

އަލްބާ ކުންފުންޏަކީ ރޯ ފަށުއި އުފައްދާ ބައެއް. ފެންނަން މި ހުރީ ފަށުއިފަނީގެ ހާލަތިތައް. އަހަރަމެން ދެން މި ތަކެތި ބޭނުން ކުރަނީ ވެއްޓާއި ރައްޓެހި، އިޖާދީ މަސައްކަތަކަށް. 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެ އަހަރަމެން މިކަން ފައްކާ ކުރަމުން އަންނަތާ. އަހަރަމެން މި ތަކެތި ބޭނުން ކުރަނީ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ބޭނުންތަކަށް.
އަހުމަދު ޒަޣަލް؛ ތޫނިސްގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް

ހާލިން ނަގާ ރޯ ފަށުއި ބޭނުން ކުރަނީ 'ފަށުއި ބޭންޑް' ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ. ވިޔަފާރީގެ ވެރިޔާ، އަހުމަދު ޒަޣަލް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ރޯ ފަށުއި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުން ކުރާ އުކުޅުތަކަކީ ވެއްޓާ ރައްޓެހި އުކުޅުތަކެކެވެ. ރޯ ފަށުއި ނަގާ ސާފުކޮށް ނިމުމުން، ތޮށިގަނޑުގެ ބޭނުންވެސް ކުރެއެވެ. އެ ތޮށިގަނޑު ބޭނުން ކުރަނީ ބައްތީގެ ބޭރުގައި އެކި ކަހަލަ ފަރުމާތައް ކުރުމަށެވެ.

ފަށުއިފަނީގެ ތޮށިގަނޑުން ރޮދިތައް ވަކިކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގަ، އަހަރަމެން އަލްބާގަ މި ކުރަނީ ކަމަކީ، އާ ގޮތަކަށް، ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަށުއި ބޭންޑުތަކެއް މި ހަދަނީ. މި ބޭންޑުތަކަކީ، 100 ޕަސެންޓް އަތްތެރި މަސައްކަތް. އަހަރަމެން ހުންނާނެ ފަށުއި ބޭނުންކޮށްގެން، ތަންތަން ޒީނަތްތެރި ކުރަން އެކި ކަހަލަ އެއްޗެހިވެސް އުފައްދާފަ. ބައްތީގެ ބޭރުގަ މި ބޭނުން ކުރާ ކަވަރު ކަހަލަ އެއްޗެހި އެބަ ހަދަން.
އަހުމަދު ޒަޣަލް؛ ތޫނިސްގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް

'އަލްބާ'ގެ ނަމުގައި ޒަޣަލް ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން، ތޫނިސްގެ ވެރިރަށުގައިވެސް ވަނީ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވާފައެވެ. އޭނާގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން އުފައްދާ އަތްތެރި މަސައްކަތްތަކުގެ ސާމާނު ހުންނަނީ އެ ޝޯ ރޫމްގައެވެ.

ޒަޣަލްގެ ފިހާރައިން ލިބެން ހުރި ކޮންމެ އުފެއްދުމަކީވެސް ފަންނުވެރިއެއް ނުވަތަ ފަންނުވެރިންތަކެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތެވެ. ޒަމާނީ މެޝިނަރީއާއި ޢާލާތްތައް ބޭނުންކޮށެއް ނުއުޅެއެވެ. އެންމެ އުފެއްދުމެއް ފުރިހަމަކޮށްލަންވެސް 21 އަކަށް ދުވަސް ހޭދަ ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް