ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2023 | ބުދަ 09:59
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްޓެލްކޯ
ރީޑިންގ ނުނަގައި ބިލު ތައްޔާރު ކުރި ކަމަށް ޚަބަރު ފަތުރަނީ ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދަން: ސްޓެލްކޯ
 
ރީޑިން ނުނަގާ ކަމަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އަސާސެއްނެތި، ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނޭ

ސްޓެލްކޯއިން މީޓަރު ރީޑިންގ ނެގުމަކާ ނުލައި ކަރަންޓް ބިލުތައް ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް، "ދިޔަރެސް" ނޫހުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އަސާސެއްނެތި، ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، "މީޓަރުގެ ރީޑިން ނުނަގައި ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓް ބިލްތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުކޮށްފި" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން  2023 މޭ 1 ގައި ދިޔަރެސް ނޫހުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަބަރަކީ ދޮގު މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ސްޓެލްކޯއާއެމުދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފައްދައި، ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއް ކަމަށެވެ.

‎ކަރަންޓުބިލު އަބަދުވެސް ތައްޔާރުކުރަނީ މީޓަރުގެ ރީޑިންގގެ މައްޗަށްކަން ފާހަގަކޮށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ހުންނާނީ ކަސްޓަމަރުން ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރައްކަމަށެވެ. އަދި ސްޓެލްކޯގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކަރަންޓު ބިލުގެ ޖުމުލަ އަދަދު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިސާބު  ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ފެންނަން ހުންނާނެ ކަންވެސް އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރިއެވެ.

Advertisement

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާއްސަ ހާލަތުގައި މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނެގުމަށް ޢަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން އާންމު އުސޫލަށް އިޔާދަކުރެވިފައިވާއިރު އެ ހާއްސަ ހާލަތުގައި ކަރަންޓު ރީޑިންގ ނެގުމަށް އަމަލުކުރި އުސޫލަށް މިހާރުވެސް ރީޑިންގ ނަގާކަމަށް އެ ޚަބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ ކަމުގެ ހަގީގަތަށް ވާސިލްވުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ގަސްދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ހައްގުތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމަށް އަބަދުވެސް މަރުޙަބާ ކިޔާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތަކާއި ގުޅުވައި ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރައި، ނުތަނަވަސްކަން  އުފެއްދުމަކީ އެ ކުންފުނިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މިނެޓު ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް