ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 23:02
ލޫޓުވުމުގެ ޖަރީމާ އޭގެ އިންތިހާއަށް އިތުރުވަމުންދާ ދިއުމުގެ ސަބަބުން، ފިހާރަތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި
ސޫދާނުގެ ހާލަތު
"ހީވީ ގިޔާމަތްވެގެން އުޅެނީއޭ"
 
ހާލުގައިޖެހުމުން، ސޫދާނުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ އެ ޒުވާނާ ބަދަލުވީ އެކުވެރިއެއްގެ ގެއަށް، ނަމަވެސް ކާއެއްޗެއް އަދި ސާފު ފެންފޮދެއްވެސް ނުލިބޭ
 
އޭޕްރިލް 15 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރުވެ، އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވި

ސޫދާނުގެ ވެރިރަށް ޚާރްތޫމްގައި އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ސަރަހައްދުގެ ބުރިޖުތަކުގައި ބަންދު ބޯޑު އެޅުވުމުން، އެއީ ކޮންމެވެސް މުޒާހަރާއަކާ ހެދި ވީ ކަމެއް ކަމަށް ނޫރު ގުއްލާބު ނިންމިއެވެ. މެޑިސިންގެ ރޮނގުން މަތީ ތައުލީމުގެ ހާސިލުކުރަމުންދާ، ފަލަސްތީނުގެ މި ޒުވާނާއަށް އެއީ މާ ބޮޑުކަމަށް ނުވިއެވެ.

Advertisement

ވެގެން އުޅެނީ ކިހާ ވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ރޭކާނުލައި އުޅެނިކޮށް ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިއްޖެއެވެ. އިވެމުން ދިޔައީ ބަޑިއާއި ރޮކެޓް ހަމަލާތަކުގެ އަޑުފަށްގަނޑު ކަމަށް، ނޫރު ކިޔައިދެމުން ދިޔައީ ޣާއްޒާގެ ޚާން ޔޫނިސްގައި އޭނާގެ އާއިލާއިން ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭގައި އިނދެގެންނެވެ. ސޫދާން ދޫކޮށް، ޚާން ޔޫނިސްއަށް އެނބުރި ދިޔަތާ އަދި ވީ އެންމެ 4 ވަރަކަށް ދުވަހެވެ.

އަހަރެން އުޅުނު ގެއިން ނުކުތީ ހެނދުނު 10 ޖަހާ އެހާކަންހާ ހާއިރު. ރިކްޝޯތަކެއް ނެތް. ދަތުރުފަތުރުގެ ހިލަމެއް ނެތް. ހަމަ އެކަނި ކާރުތަކެއް ދުއްވަމުން ދިޔައީ. އެއްވެސް މީހަކު ނުހުއްޓި. އަހަރެން އުޅުނު ގޭގެ ފަހަތުގަ އޮންނާނީ ސިނާއީ ސަރަހައްދު. އެތަނުގަ އޮތީ ރޯވެފަ. ދުންގަނޑު ފެނޭ. ބިރުވެރިކަން ހިތަށް ވަތް. ހީވީ ގިޔާމަތްވެގެން އުޅެނީއޭ.
ނޫރު ގުއްލާބު؛ ސޫދާނުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނާ

ސޫދާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއާ އެ ގައުމުގެ ޕެރަމިލިޓްރީ ރެޕިޑް ސަޕޯރޓް ފޯރސަސް (އާރްއެސްއެފް)ގެ ފައުޖުތަކާ ދެމެދު އޭޕްރިލް 15 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރުވެ، އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލި، އާންމު ދިރިއުޅުން ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

ކަރަންޓު ހުރީ ކަނޑާލާފަ. ބޮމާ ބަޑީގެ ހަމަލާގެ އަޑުފަށްގަނޑު އަހަރުމެންނަށް އިވުނު. ތެދެއް، ޣައްޒާގަ ހަނގުރާމަކުރޭ. އެކަމަކު، އަހަރުމެންނަށް އާދަވެފަ ތިބެނީ، އާއިލާ މީހުންގެ ގާތުގަ ތިބެން. ސޫދާނުގަ އިންތިހާއަށް ބިރުވެރިކަން އޮތީ. އަހަރެން ސަލާމަތް ކުރެއްވީތީ ﷲށް ހަމްދުކުރަން.
ނޫރު ގުއްލާބު؛ ސޫދާނުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނާ

ސޫދާނުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އެ ގައުމުން ބާލައި، އަނބުރައި ފަލަސްތީނަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ؛ މިސްރު، އުރުދުން އަދި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އެހީތެރިކަމާއެކުކަން، ފަލަސްތީނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޣައްޒާއަކީވެސް އިޒްރޭލާ ފަލަސްތީނާ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ އަދާވާތްތެރިކަމާއި ތަޅާފޮޅުމާއި ހަނގުރާމައިގެ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގެ މައިދާނެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއްގައި އޮތް ސަރަހައްދެކެވެ. އިޒްރޭލާއި މިސްރުން ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން، އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަކާތްތައް އިންތިހާއަށް މަޑުޖެހިފައި އޮތް، އަނގަމަތި ހާ ޖަލެކެވެ.

އެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި، އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ނޫރު ކިޔައިދިންގޮތުގައި ސޫދާނުގައި އެފަދަ ހާލެއްގައި ޖެހުމުން އޭނާ ބަދަލުވީ އެކުވެރިއެއްގެ ގެއަށެވެ. ނަމަވެސް ކާނެ އެއްޗެއް ނެތްތަނުގައި ސާފު ފެންފޮދެއްވެސް ނުލިބޭކަމަށް ނޫރު ބުންޏެވެ.

ކުރެވެނީ އަމިއްލަ ދަރިއަކާ ވަކިކޮށްލީމަ ކުރެވޭ ކަހަލަ އިހުސާސެއް. އަހަރެންގެ އިޚުތިޔާރަކާ ނުލާ، އަހަރެންގެ މުސްތަގުބަލް އަހަރެންގެ އަތުން ޖަހައިގަތް ކަހަލަ އިހުސާސެއް ކުރެވެނީ. ހުރިހާ ކަމެއް ފެނަށް.
ނޫރު ގުއްލާބު؛ ސޫދާނުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނާ

ލޫޓުވުމުގެ ޖަރީމާ އޭގެ އިންތިހާއަށް އިތުރުވަމުންދާ ދިއުމުގެ ސަބަބުން، ފިހާރަތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން މަތީ ތައުލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށް، ނޫރުގެ ދިރިއުޅުން ސޫދާނަށް ބަދަލުކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް، އެކަން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19)ގެ ބަލިމަޑުކަމެވެ. ފަހުގެ ހަނގުރާމަގަނޑު ފެށުނުއިރު، ނޫރު ދަސްވެނިވުމަށް ބާކީ އޮތީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ފުރިހަމަ ނުކޮށް އޮތީ މަދު އިމްތިހާނެކެވެ.

ނޫރުގެ މަންމަ ރުވައިދާ ސިފަކުރިގޮތުގައި، އުފާވެރިކަން ހިތާމައަކަށް ބަދަލުވީއެވެ.

އަހަރުމެން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އޮތް ދަސްވެނިވުމަށް. ޑިގްރީ ހިފައިގެން އަންނައިރު މާބޮނޑިތަކާ އުފާފާޅުކުރުންތަކުން މަރުހަބާ ކިޔަން އުޅުނީ. އަހަންނާ، ނޫރުގެ ބައްޕަޔާ ބޭބެމެން ރާވަމުން ދިޔައީ، ޑޮކްޓަރަކަށް ވެގެން ނޫރު އަންނައިރު އޭނައަށް މަރުހަބާކިޔަން ކުރާނެ ކަންކަން. އެއީ އަސްލުވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް. އެކަމަކު، ވެދިޔަ ހުރިހާ ކަމަކަށް، ﷲށް ހަމްދުކުރަން. ސޫދާނުގަ އެ ހިނގާ ކަންތަކާހެދި އުފާވެރިކަން މިއޮތީ ހިތާމައަކަށް ބަދަލުވެފަ. ދަސްވެނިވުމެއް ނެތް. ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާނީ ދެން ވާނެ ގޮތެއް. އަހަރުމެންނަކަށް ނޭނގެ ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް.
ރުވައިދާ ގުއްލާބު؛ ނޫރުގެ މަންމަ

ފަލަސްތީނާއި މިސްރު ހިއްސާކުރާ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ނޫރުގެ އާއިލާއިން އޭނާއަށް މަރުހަބާކީ ކަރުނައިން ފުރިފައިވާ ލޯތަކަކާއެކުގައެވެ. މެއި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކިޔެވުން ނިންމައިލުމަށްފަހު އެނބުރި އުފަން ވަޒަނަށް އައުމުން އޭނާއަށް ކިޔަން އުޅުނު މަރުހަބާއާ ޚިލާފަށް، ހިތާމައިގެ ކަރުނައާއެކީގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
6%
14%
61%
11%
6%
3%
ކޮމެންޓް