ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 16:23
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްރަސީ
"އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްރަސީގައި ޒަޚަރު" :ބައިޑަންގެ ހަމަލާ ނޫސްވެރިންނަށް!
 
ނޫސް އިދާރާތަކަކީ މާލީ ފައިދާއާއި ބާރު ހޯދުމަށްޓަކާ ދޮގުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނަފުރަތު އުފައްދާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ބައިޑަން ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައި

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަކީ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޑިމޮކްރަސީގެ ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް ތަޢާރަފު ވަމުން ދާ އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙަށް މުހިންމު ދުވަސްތަކެކެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓަށް ޤައުމު މިޞްރާބު ޖަހާފައި ވާ މި ދަނޑިވަޅު، އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި ވާ އެއް ބޭފުޅަކީ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ވެރިކަމުގެ ތާރީޚުގައިވެސް ވެރިކަން ކުރައްވާ އެންމެ ދޮށީ ރައީސް، ނުވަތަ އަދުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއެވެ. 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ދާދި ފަހުން އިޢުލާން ކުރައްވާފައި ވާ ބައިޑަންއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާރަލަމުންދާ އެއް ބަޔަކީ ނޫސްވެރިންނަށް ވާ އިރު، ދާދި ފަހުން ބައިޑަން މިވަނީ، ނޫސްވެރިންނަށް ވަރުގަދަ، ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާފައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޮންނަ ވައިޓްހައުސް ކޮރަސްޕޯންޑަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހާއްސަ ޖާފަތުގައި، އޭޕްރިލް 29 ވަނަ ދުވަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ބައިޑަން ވަނީ، ނޫސް އިދާރާތަކަށް އަމާޒު ކުރައްވާ، ބޮޑެތި ފާޑުވިދާޅުވުންތަކެއް އަމާޒު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ނޫސް އިދާރާތަކަކީ "މާލީ ފައިދާއާއި ބާރު ހޯދުމަށްޓަކާ ދޮގުގެ ބޭނުންކޮށް"، ނަފުރަތު އުފައްދާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ބައިޑަން ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. ބައިޑަންގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ފޮކްސް ނިއުސްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޖޫ ޖެއްސެވިކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

Advertisement

ވައިޓްހައުސްގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބައިޑަން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، "ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް، ދޮގުތަކުން ފަސްއަޅާ ފޮރުވާފަ" ވާ ކަމަށެވެ. އެއީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބައިޑަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ، ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތަކެއް ހައްދަވައިގެން ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ނަޒަރިއްޔާތަކަށް ކުރެއްވި ސާފު ރިޢާޔަތެކެވެ.

އެކަން އެގޮތުގައި ހިނގަމުން ދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފޮތްތައް ގެންގުޅުން މަނާކޮށް، ޤާނޫނުން ވެރިކަން ހިންގުމާއި، ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެވިގެން ދާ ކަމަށްވެސް ބައިޑަން ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޙަޤީޤަތް މުހިންމު. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖާފަތުގަވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރަސީގައި ޒަޚަރު އެކުލެވޭ. ނޫސްވެރިކަމުގަ ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުން އެބައޮތް. ދޮގުތަކުން ފަސްއެޅި، ޙަޤީޤަތް އޮތީ ފޮރުވިފަ. މާލީ ފައިދާއާ ބާރުވެރިކަމަށް ހަދާ ދޮގުތައް. ވަކި ނަޒަރިއްޔާއެއް ފަތުރަން ހަދާ ދޮގުތައް. ތަކުރާރުކޮށް، ނަފުރަތާ ހަމަނުޖެހުންތައް އުފައްދަން ހަދަމުންދާ ދޮގުތައް. ތާރީޚަށް ފަސްއަޅާ، ބައެއް ފޮތްފޮތް މަނާ ކުރުވާ. ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތްތަކާ ދަޢުލަތުން ހަމަލާދޭ. ޤާނޫނުން ވެރިކަން ހިންގުމާއި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިދީފައި އޮތް ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެވޭ.
ޖޯ ބައިޑަން؛ އެމެރިކާގެ ރައީސް

ނޫސްވެރިކަމުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުމުގެ މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވާ، ފޮކްސް ނިއުސްއަށް ހަޖޫ ޖައްސަވަމުން ބައިޑަން ވަނީ، ފޮކްސް ނިއުސްއަކީ "ނާޒިހު، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ އަދި ތެދުވެރި" ނޫހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެނަމަ، އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ޢަބުރުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އެންމެ ބޭފުޅުންގެ މަޤުބޫލު ފޮކްސް ނިއުސްގެ ރިޕޯޓަރުންނަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖާފަތަށް އާދެވުނީ، ވެކްސިންއާއި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ހަމަކޮށްގެން ތިބީމަ. މި ފަހަރު، އެމީހުން އައިސް އެ ތިބީ، 787 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސެޓްލްމަންޓް ފީއަކަށް ފަހު، ހިލޭ ލިބުނު ކެއުމަކަށް ނޫނެކޭ ނުބުނާންވެގެން. އަދި ދަންނަވަންތޯ؟ ފޮކްސްއަކީ ނާޒިހު، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ އަދި ތެދުވެރި މީޑިއާއެއް ކަމަށް ބުނެފީވިއްޔާ، އަޅުގަނޑާ ދެކޮޅަށް ޢަބުރުގެ ދަޢުވާވެސް ކުރެވިދާނެ.
ޖޯ ބައިޑަން؛ އެމެރިކާގެ ރައީސް

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ބައިޑަންއަށް ކުރިލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ފޮކްސްއިން ކުރަމުންދިޔަ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، ޑޮމިނިއަން ވޯޓިންގް ސިސްޓަމްސްއިން ކޯޓަށް ވެއްދި ޢަބުރުގެ ދަޢުވާގެ މައްސަލާގައި، އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި ފޮކްސް ކޯޕަރޭޝަންއިން ވަނީ 787.5 މިލިއަންޑް ޑޮލަރުގެ ސެޓްލްމަންޓްއަކަށް ގޮސްފައެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވައިޓްހައުސްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ރޭގަނޑުގެ ހާއްސަ ޖާފަތަކީ މީގެ ކުރިން ލުއިލުއި ރޫޙެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިވެންޓަކަށް ވީ ނަމަވެސް، މި ފަހަކަށް އައިސް އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ  މަސްރަޙަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމާއެކު، އެ ކަމަށް ވަނީ ބަދަލު އައިސްފައެވެ. މި ފަހުން ފެނިގެންދިޔަ ޖާފަތްތަކުގައި ސިޔާސީ ކުލަވަރު ގަދަވެގެން ގޮސްފައި ވާ ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން 2011 ވަނަ އަހަރު، އެމެރިކާގެ އޭރުގެ ރައީސް މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި ބަރާކް އޮބާމާ ވަނީ، އޯޑިއަންސް ތެރޭގައި އިންނެވި ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް "ހަނާ" ކުރައްވާފައެވެ. އޭރު ޓްރަމްޕް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ވަކާލާތަކީ، އޮބާމާއަކީ އެމެރިކާއަށް އުފަން ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމުގެ ދަޢުވާއެވެ.

ނޫސްވެރިންނާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ބައިޑަން ވަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ދެމި އޮތީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ދެއްވަން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖާފަތް ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން ބައިޑަން ވަނީ، ރަޝިއާއިން މަރޗް 30 ވަނަ ދުވަހު ހައްޔަރު ކުރި ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖަރނަލްގެ ނޫސްވެރިޔާ، އިވާން ގޯޝްކޮވިޗްގެ ޢާއިލާ މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. ރަޝިއާއިން ގޯޝްކޮވިޗް ހައްޔަރުކޮށް، ދަޢުވާ ކުރަމުން ދަނީ ޖާސޫސު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. ނަމަވެސް، އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވަނީ، އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް