ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2023 | ހޯމަ 18:43
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފަންނީ ހުނަރު ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެވުން"
 
ޤާނޫނީ ބާރު ލިބޭގޮތަށް ދީނީ ތައުލީމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވި ބޭފުޅަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
 
މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހާސިލް ކުރީ ނ.ހޮޅުދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް
 
މުބާރާތަށް އަގުހުރި އިނާމެއް ދިނީ މުބާރާތުގެ ޝައުގުވެރިކަމާއި ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި

ރާއްޖެޓީވީ އިން މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދިން ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފަންނީ ހުނަރު ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެވުން ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ރާއްޖެ އަކީ ވަކިވަކި ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބެހިފައިވާ ތަނަކަށް ވާއިރު އެ ރަށްތައް ގުޅާދޭ ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އިސްލާމްދީން ކަމަށް ސަލީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތާރީހުން އެނގޭ ގޮތުން ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ހިސާބުން ފެށިގެން އެ ނޫރު ވާސިލްކޮށްދިން ދަންމަރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލީމް ވަނީ ޤުރުއާން އުނގަންނައިދިނުމުގައި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު އޮތް ގޮތަށް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޝޭހް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން، ވާދޫ ދަންނަ ކަލޭފާނު ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްޕުޅަކީ ޤުރުއާން އުނގަންނައިދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަތްތަކުގެ މުހިންމު ބައެއް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދީނީ ދަންމަރު ރާއްޖޭގައި ފަނޑުވިޔަ ނުދޭން ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ތައުލީމަކީ އިސްލާމްދީނާއި އެއްގޮތް ތައުލީމެއް ކަމުގައި ހެދުމާއި ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނީ ބާރު ލިބޭގޮތަށް އެފަދަ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވި ބޭފުޅަކީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިގްރީ ފެންވަރުގައި ހިލޭ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދީފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން އިމާމުންނަށް އުނގެނޭ ގޮތް ހެދުމާއި އިމާމުން އެދުރުވެރިކުރުވުމަށް ދިން އިސްކަމުގެ ނަތީޖާ ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި 70 އަށް ވުރެ ގިނަ އިމާމުން ތިބިކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޤުރުއާން ކިޔެވުން ފަދަ ކަންކަމުން ވަނަތައް ހާސިލްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ހިތްވަރެއް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ފެންނަމުން މިދަނީ އިމާމުން ޤުރުއާނުގެ ހުނަރު މަތިކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނުނު ތަން. ޑިގްރީ ފެންވަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިލޭ ކިޔަވާދޭން ފެއްޓެވި މަންޒަރު. އެ ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ މޭވާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ. 79 އިމާމުން ދަސްވެނިންނަށް ވެއްޖެ.
ސަލީމް

ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެފަދަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ރާއްޖެޓީވީ އަށް ލިބުނު ޝަރަފެއް ކަމަށް ސަލީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުވީ އެކަމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސަލީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިފަދަ މުބާރާތެއް ބޭއްވި އިރު އަގުހުރި އިނާމެއް ދިނީ މުބާރާތުގެ ޝައުގުވެރިކަމާއި ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ނ.ހޮޅުދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް ހާސިލްކޮށްފައިވާއިރު، 2 ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ، ފާތިމަތު ތުގާ ހަލީމެވެ. އަދި 3 ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ, ޔައީޝް މުހައްމަދު ނިޔާޒެވެ. އަދި 4 ވަނަ ހއ. ހޯރަފުށި, އަހުމަދު ސުޖާއު ހާސިލްކޮށްފައިވާއިރު، 5 ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ބ.އޭދެފުށި, މުހައްމަދު މުސްތަފާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
ދައުލަތުގެ ސިފަތަކަށް ބަދަލު އަންނަހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިން ތެދުވާނެ، އެއީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް - ސަލީމް
މިދިޔަ 5 އަހަރު އަތުރާލީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މައިބަދަ، ހުއްޓި ތިބެވޭކަށް ނެތް - ސަލީމް
މިހާރު ފެންނަނީ ރާއްޖެ ހުއްޓިފައި އޮތް މަންޒަރު، މިއީ މާޔޫސްވާ މަންޒަރެއް - އާޒިމް
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ބިލް ދެ ފަހަރަށް ފާސްކުރުމުން ވެސް އިންތިޚާބު ފަސްނުކުރާނަމަ ދެން ޖެހޭނީ އީސީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަން - ސަލީމް
މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުނު ސަބަބު ހޯދަން 241 ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ