ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 12:58
ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ރައީސް އޮފީސް
"ހުރަވީ" ހަވާލުކުރުން
ދިމާވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން: ޝަމާލް
 
އިންޑިއާއިން ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ
 
ދިފާއީ ބާރު ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ރައީސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކުރެއްވި

ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަމާލް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރާ އޮފްޝޯރ ޕެޓްރޯލް ވެސެލް އަދި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ޝަމާލްގެ ވާހަކަފުޅު ފައްޓަވަމުން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ބާރު ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ދިފާއީ ގުޅުމަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ޝަމާލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށްދޭ އެއް ކަމަކީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ދިފާއީ، އަދި އަސްކަރީ ގުޅުން ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން އަބަދުވެސް ރާއްޖެއާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އިންޑިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިގޮތުން ދިފާއީ ބާރުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ވެދޭ އެހީ ފާހަގަކުރައްވައި ޝަމާލް ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އޮފްޝޯރ ޕެޓްރޯލް ވެސެލް އަދި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓަށް ޝުކުރު އަދާރައްވާފައެވެ. މި އުޅަނދުތަކުގެ ސަބަބުން ކޯސްޓްގާޑުގެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްވެ އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް