ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 20:07
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޝާހިދުއާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަސްލަމް އަދި ނައިބު ރައީސް ސަލީމް އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޝާހިދުއާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަސްލަމް އަދި ނައިބު ރައީސް ސަލީމް އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
19 ވަނަ މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން ފާސްކުރި މުހިންމު ބިލްތަކަށް ޝާހިދު އަލިއަޅުއްވާލެއްވި
ސަރުކާރުގައި އެމްޑީޕީ އޮތްނަމަވެސް، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި
19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް ޝާހިދު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި

އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް ކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަހްމަދު ސަލީމް އާއެކު ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ނިމުމެއް އައުމާ ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މި ނިމިގެންދާ މަޖިލިސް ދައުރުގައި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން، އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީގައި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ބައެއް ބިލްތަކަށް ވެސް ޕާޓީގެ ރައީސް ޝާހިދު ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައި އިރު ކަސްތޮޅު އެޅުވިފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް އަލުން ހިނގައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނު ފާސްކޮށް، އެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިނގަމުންދަނީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މުހިއްމު ދައުރެއް އޮވެގެންކަން ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ފުރިހަމަ، ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއްގައި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތް މި މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީން ދައްކުވައިދިންކަމަށް ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޓެކްސްގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް އާމްދަނީއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކޮށް، އިޤްތިޞާދު ހަމަމަގުގައި ކުރިއަށްދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލާއި، ޗާރޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ބިލާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް ބިލްގެ މަސައްކަތުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޝާހިދު ވަނީ އެމްޑީޕީން ފެށި ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ދިޔަ ހެތްކާއި ބެހޭ ބިލާއި މަދަނީ އިޖުރާތާއި ބެހޭ ބިލްގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަކީ އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޕާޓީ ކަމަށާއި، 19 ވަނަ މަޖިލީހުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްއާއި ބެހޭ ބިލާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ބިލް ފާސްކުރުން އެކަމުގެ ހެތްކަކަށް ފުދޭކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް ޝާހިދު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެއާއެކު، ސަރުކާރުގައި އެމްޑީޕީ އޮތްނަމަވެސް، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކޮށް، ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކޮށް، އެޕާޓީ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާނެ މަސައްކަތްތަކެއް 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ކުރެއްވިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް