ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 20:02
މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ލަސްކުރުން
ބިލް ދެ ފަހަރަށް ފާސްކުރުމުން ވެސް އިންތިޚާބު ފަސްނުކުރާނަމަ ދެން ޖެހޭނީ އީސީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަން - ސަލީމް
 
ބިލް ތަސްދީގު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވި
 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދަ މަހުގެ ފަހުން ބޭއްވުމުގެ ބިލް ތަސްދީގުކުރުމުން އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އީސީން ބުނޭ

ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ އިސްލާހު ގެނެސް އެ ބިލް ދެފަހަރަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުން ވެސް އެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޖާބަ ނުދޭ ނަމަ އީސީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރޯދަމަހު އިންތިޚާބެއް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިލް ފާސްކުރީ ބޮޑު އަޤުލަމިއްޔަތަކުން ކަމަށާއި ބިލް ތަސްދީގު ނުކުރައްވާ ދެން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި ނަމަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އެ ގާނޫނު ހަމަ އެގޮތަށް ފާސްކުރަން ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ބޮޑުއަޢުލަބިއްޔަތަކާއި އެކު ފާސްކޮށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބިލް ފޮނުވުމުން ވެސް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ބިލް ތަސްދީގު ނުކުރައްވާނަމަ ދެން އީސީގެ ވިސްނުން އޮތް ގޮތް ބަލާނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ކަމެއް ފާސްކުރުމުން އެއީ ނެތް ކަމެއް ކަމަށް ނުހެދޭނެ ކަމަށެވެ.  ދެ ފަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ފާސްކުރީމައި އެއީ ނެތް ކަމެއް ކަމަށް ހަދާފައި އީސީން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ ނަމަ އެކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ބާރު ކެނޑުނުކަމަށް ދޭހަވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ބާރު ނުހިނގާ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ބިލް ތަސްދީގު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދަ މަހުގެ ފަހުން ބޭއްވުމުގެ ބިލް ތަސްދީގުކުރުމާ އެކު، އެ ކޮމިޝަނުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ނުބާއްވަން ހުށަހެޅި އިސްލާހާ ސަރުކާރު މެމްބަރުން ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި އިންތިޚާބު ނުބޭއްވޭގޮތަށް، އިންތިޚާބާބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމާ ބިލް ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އެހީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ބިލް ބަލައިގަތުމާމެދު ނެގި ވޯޓުގައި ބިލް ބަލައިގަންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް 11 ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިބީ 50 މެމްބަރުންނެވެ. އެ ބިލް ބަލައިގަތީ 39 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާ އެކުގައެވެ. ބިލް ފާސްވާން ބޭނުން ވަނީ 26 މެމްބަރުންގެ ވޯޓެވެ. މި ބިލް ތަސްދީގުނުކޮށް ލަސްކުރާތީ މެމްބަރުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ޖަހާފައި ހުރި ކެމްޕެއިން ކެންވަސްތައް ނަގަން އެދިއްޖެ
ކެމްޕެއިނަށް ހަރުކުރި ތަކެތި ނަގަން ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެތަކެތި ނެގުމަށް އީސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި
އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި 6 މެންބަރަކު ޕީއެންސީއަށް
މަންފާއަށް ވޯޓުލާ މައްސަލަ ބޮޑު، މި ޓްރެންޑް ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނުން ހައްލު ހޯދަންޖެހޭ: ހަބީބު
ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައިގެން 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި