ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 23:41
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
އެމްޑީޕީ
ވެރިކަމާއި ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުން ފޫހިވުން
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
 
މި ސަރުކާރުގައި ރަށްފުށުގެ ތަރައްގީއަށް ދޭނެ ފައިސާއެއް ނެތް އެކަމަކު މަހަކު 13 މިލިއަން ރުފިޔާ ސިޔާސީ މަގާމްތަކަށް ހަރަދުކުރޭ
 
އަތުލައިނުގަންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ކަންކަން ކުރައްވާ ގޮތުން ރައްޔިތުން ސަރުކާރުމަތިން ފޫހިވެއްޖެ

ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ރައްޔިތުންނާއި މި ސަރުކާރު ވަރިފަށަށް އަރައިފި ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ސައްލެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭން ފެށުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާފައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރެއް ގައުމެއްގެ އޮންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތިކަމެއް ގެނެސްދީ އުއްމީދާއި އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ ކަމަށެވެ. ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ފޫހިވެއްޖެކަމަށް މެންބަރު ސައްލެއް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެރިކަމާއި ދުރަށްދާން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ރައްޔިތަކަށް ދީފަ އޮތް އެއްޗެއް އަތުލައިނުގަންނާނެކަމަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި މިއަދުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތުން ރައްޔިތުން މިއަދު ފޫހިވެއްޖެކަމަށް ސައްލެއް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގޯތިވިޔަސް ފުލެޓްވިޔަސް އަތުލައިގުންނާނެ. ރައްޔިތަކަށް ލިބިފައި އޮތް އެއްވެސް ފައިދާއަކުން މަހުރޫމް ނުކުރާނަމޭ ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުގައި ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުން ރައްޔިތުން އެހާބޮޑަށް ފޫހިވީ. 200 ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ވިދާޅުވިކަމަށް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ވަޒީފާއެއް ނޫން އެހެން އެއްވެސް ވަޒީފާއަކުން މީހަކު ވަކިނުކުރައްވާނަމޭ. މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް ބައްލަވާ. ވަޒީފާއި ތިބި އެތައްބަޔަކު ނިކަމެތި ކޮށްފި، އެކަހެރިކޮށްފި، ބިކަކޮށްފި އެހެންވެގެން ރައްޔިތުން ފޫހިވީ. އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ނިގުޅައި ނުގަންނާނަމޭ، ފައްޓާފައި އަދި ހުއްޓާލާފައި އޮތަސް އެ މަޝްރޫއުކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި.
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އަހުމަދު ސަލީމް

ސައްލެ ވިދާޅުވީ ބާރު ސްޕީޑުގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދިޔަ ހައިމާކުތަކާއި ލޮރީތައް ބަނޑުޖެހިގޮތަށް އެ ހުރިތަނެއްގައި އެއެއްޗެހި އެބަހުރި ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރު ދެކެ ފޫހިވި އެއް ސަބަބުކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަރާބަރަށް ދައްކާ ކަމަށާއި، ޓުއަރިސްޓުން އައުން މަދުނުވާ ކަމަށާއި، ޗައިނާ، ތުރުކީ އަދި ދުބާއީން ދޭ އެހީ އެތަކެއް ގުނައަކުން އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ދައުލަތުގައި ފައިސާއެއް ނެތް ކަމަށާއި، ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، މިނިސްޓަރުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނަށް އެކަނި ބެލި ނަމަވެސް މަހެއްގެ މައްޗަށް 13 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެވޭވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ މި ސަރުކާރުގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގައި ނެތީ ރަށްފުށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިންގަން ހުރި މަޝްރޫއުތަކުގެ ފައިސާ ކަމަށް ސައްލެއް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުން މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވާ ކަމަށް ދާދިފަހުން ރައީސް ވިދާޅުވި. ބައްލަވާ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްވިއިރުގައި އެތައް ސަތޭކަ މަޝްރޫއެއް އެ ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހިމެނިގެންދިޔަ. އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަހުރި، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރުގައި މަޑުކޮށްލާށޭ ބުނީ އެންމެ މަޝްރޫއެއް. އެއީ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު މަޝްރޫއު. ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެށިފައި ހުރި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހުރުމާއެކު، ފައިސާގެ ދަތިކަން ހުރުމުން އެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ފުށިދިއްގަރު ފަޅު މިވަގުތަށް މަޑުކޮށްލަން އެދުނީ. ކަން ހިނގި ގޮތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މަޑުކޮށްލަން އެދުނު މަޝްރޫއު ފަށާފައި މަޖިލީހުން ކުރިއަށްގެންދާށޭ ދެންނެވި މަޝްރޫއު ހުއްޓާލެއްވީ
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އަހުމަދު ސަލީމް

ސައްލެ ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރުގައި، މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމުގެ ހައްގެއް މިހާރަކު މި ރާއްޖެއަކު ނެތް ކަމަށެވެ. ޖަވާބު ދޭނެ މީހަކުވެސް ނެތް ކަމަށާއި، ޖަވާބު ހޯދާނެ ފަރާތެއްވެސް މި ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށް ސައްލެއް ވިދާޅުވިއެވެ. ދާނެތަނެއްވެސް ނެތް ކަމަށާއި، ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަކީ ބިރަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށާއި، އަސާސީ ހައްގުތައް ބީވެގެންދާތަން މިއަދު ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހަގީގަތް އެނގޭ އަޑި އެނގޭ އެއްވެސް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން ނަހަދާ ކަމަށާއި، ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާއި ފަރުތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދެމުންދަނީ ކޮން އުސޫލަކުން ހަމައަކުން އެނގޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށާއި، ދިވެހިންގެ ހަރުމުދާ ގެއްލިގެންދާތަން މިއަދު ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ސައްލެއް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލެޓާއި ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ނުތަނަވަސްކަން ކުރިމަތިވެއްޖެ ކަމަށާއި، ނޫސްވެރިން ބާކީވެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާކަމެއް ސިއްރު ކޮށްފި ކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ ޔަގީންކަން ގެއްލި ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ފާސްކުރި ބޮޑު ބަޖެޓަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ސައްލެއް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް