ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2023 | ހޯމަ 13:33
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިއްހީ ދާއިރާ
ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އިތުރު ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ ހާއްސަ އެލަވަންސެއް
 
އެ އެލަވަންސް ދޭނީ ހޮސްޕިޓަލަކުން ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ވަކި ވަކިން ބެލުމަށް ފަހުގައި
 
ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޖުމްލަ 3710 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އައިސްފައިވޭ

ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މަސައްކަތްތެރިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހޮސްޕިޓަލް ނޫން އިތުރު ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރާ ނަމަ ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އޮފީހުގައި ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޒަލް ވިދާޅުވީ، އެ އެލަވެންސް ދޭން ނިންމާފައި ވަނީ "އެކްސްކްލޫސިވް ސާވިސް ބެނެފިޓް"ގެ ނަމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ އެލަވަންސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ ތެރެއިން ރޭންކު 10 އިން ފަށައިގެން ސަބް-ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ މަޤާމު އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެ އެލަވަންސް ދޭނީ ހޮސްޕިޓަލަކުން ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ވަކި ވަކިން ބެލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި އެލަވެސްންސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ކިހާވަރެއްކަން ހާމަ އެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަ އަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. އެ ބަދަލާއެކު ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ 3710 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަަމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރަތަކުން ބުނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ 520 މުވައްޒަފުންނާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ 471 މުވައްޒަފުންނާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގެ 965 އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ 1004 މުވައްޒަފުންނާއި ހުޅުމާޅެ ހޮސްޕިޓަލުގެ 298 މުވައްޒަފުން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނުގެ 452 މުވައްޒަފުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް