ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 16:55
ފުމިނޯރީ ސުޗީކޯ؛ އިންސާނީ އެހީގެ ޚިދުމަތްތެރިޔާ
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި 'ނަފުސު ޤުރުބާން ކުރަމުންދާ' 75 އަހަރުގެ ފަހުލަވާނެއް!
 
ބިންގަރާހުގައި ހޭދަ ކުރި ދުވަސްތަކުގައި ސުޗީކޯއާއެކު ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ "ޔޫކްރެއިންގެ އެކުވެރިޔާ" އާ ބައިވެރިވެގެން އޭނާ ނިންމީ ކެފޭއެއް ހުޅުވުމަށް
 
ޖޫން މަހާއި ޑިސެމްބަރު މަހާ ދެމެދު އޭނާ ވަނީ ޖުމުލަ 7 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް، އެ ސްޓޭޝަންގައި ހޭދަކުރި

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ފެބުރިއަރީ 2022 ގައި ޔޫކްރެއިންއަށް އަރާ، ހަނގުރާމަ ފެށިތާ 1 މަސްދުވަސް ފަހެވެ. ޢުމުރުން 75 އަހަރުގެ ފުމިނޯރީ ސުޗީކޯގެ މިޞްރާބު، ހަނގުރާމައިން ބައްދާލާފައި އޮތް އިރުމަތީ ޔޫކްރައިންގެ ޚާރްކީވް ސިޓިއާ ދިމާއަށް ބެހެއްޓިއެވެ. އަމާޒަކަށް ވީ އޭނާއަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން، ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމެވެ.

ޚާރްކީވްގެ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި މެޓްރޯ ސްޓޭޝަނަކީ، އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ހިމާޔަތާއި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން ދިޔަ ތަނެއްކަން ސުޗީކޯއަށް އެނގުމާއެކު، އެ ބިންގަރާހުގައި، އެ ރައްޔިތުންނާއެކު މަޑު ކުރަން އޭނާ ނިންމިއެވެ. އެ ސަރަޙައްދަކީ ރަޝިއާގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ކެނޑިނޭޅި ދެމުން ދިޔަ ސަރަޙައްދެކެވެ.

ސުޗީކޯ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ޖޫން މަހާއި ޑިސެމްބަރު މަހާ ދެމެދު އޭނާ ވަނީ ޖުމުލަ 7 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް، އެ ސްޓޭޝަންގައި ހޭދަކޮށްފައެވެ. ސުޗީކޯގެ އިތުރުން ޔޫކްރެއިންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އާންމުން ކައިބޮއެ، ނިދުމުގެ އިތުރުން، ލާ އުޅުނު އަންނައުނުތައް ދޮވެ ހިއްކީވެސް އެތަނުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށް ވާ ސުޗީކޯ، އޭނާގެ ޚިދުމަތް ފެށިއެވެ. މެޓްރޯ ސްޓޭޝަންގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް އޭނާ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން ފެށިއެވެ. ހިލޭސާބަހަށެވެ. މެޓްރޯ ސްޓޭޝަންގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން ދިޔަ ގިނަ މީހުންނަކީ، ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކުގައި އެމީހުންގެ ގެތަށް ސުންނާފަތިވި މީހުންނެވެ.

އަހަރެންގެ ޚާރްކީވްއަށް އައީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މަރޗްމަހު. ޚާރްކީވް މެޓްރޯގެ ބިންގަރާހުގައި އެތައް ބަޔަކު ތިބި ޚަބަރު އަހަންނަށް ލިބުނު. ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގަ، 200 ނޫނީ 100 އެއްހާ މީހުން ތިބި. އެހެންވެ އަހަރެން ޚާރްކީވްއަށް އައީ. މެއި މަހު އަހަރެން ޚާރްކީވްއަށް އައީ ބިންގަރާހުން. އޭރު ބައިވަރު މީހުން ތިބި. ރެފިއުޖީން، ކުޑަކުދިން، ދޮށީ ޢުމުރުގެ އަންހެނުން ތިބި އެތާ. ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަނޑުހައިވެފަ.
ފުމިނޯރީ ސުޗީކޯ؛ އިންސާނީ އެހީގެ ޚިދުމަތްތެރިއެއް

އެގޮތުގައި ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ތެރޭ، މެޓްރޯ ސްޓޭޝަނުން ނުކުތުމަށް ސުޗީކޯއަށް އެންގިއެވެ. ބިންގަރާހުގައި ހޭދަ ކުރި ދުވަސްތަކުގައި ސުޗީކޯއާއެކު ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ "ޔޫކްރެއިންގެ އެކުވެރިޔާ" އާ ބައިވެރިވެގެން އޭނާ ނިންމީ ކެފޭއެއް ހުޅުވުމަށެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ހަފުސްވެފައިވާ ސަލްޓިވްކާ އަވަށުގެ ރަށްވެހިންނަށް، އެއްވެސް އަގަކާ ނުލާ، ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.

ސުޗީކޯ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އޭނާ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ، އޭނާގެ އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ތިބި ދީލަތި މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކީގައެވެ. ސުޗީކޯގެ "ޔޫކްރެއިން އެކުވެރިޔާ"އާ ދެމީހުން ވެގެން ހިންގާ ކެފޭއިން، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް، 500 އެއްހާ މީހުން ޚިދުމަތް ހޯދައެވެ. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އެ ޢަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ، ޔޫކްރެއިންގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގައި، ސުޗީކޯގެ "ފޫމީ ކެފޭ"ގެ ނަން ގުގުމަން ފަށައިފިއެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ޚާރްކީވްއަށް ދަތުރު ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ފޯރުންތެރިކަން ހުރި މީހުންވެސް، ސުޗީކޯގެ ކެފޭއަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އަހަރެން ބޭނުންވީ ސުޗީކޯއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން. އެކަހަލަ އިޚުލާޞްތެރި، ދީލަތި މީހުން އުޅޭތީ ވަރަށް އުފާވޭ. އަމިއްލަ ފުރާނަ ޤުރުބާން އެ ކޮށްލަނީ، މީހުންނަށް އެހީވެދީ، ޢުއްމީދު އާކޮށްދިނުމުގަ.
އަނާ ޓޮވްސްޓޮޕްޔަޓޯވާ؛ ޔޫކްރެއިން ރައްޔިތެއް

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕޫޓިންގެ އަމުރުފުޅަކަށް، އަސްކަރީ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުން ދާ ހަނގުރާމައަށް ސުލްޙަވެރި ނިމުމެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ކޮޅުމަތިވެސް އަދި ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް