ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:30
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ
ޓެކްސް އާމްދަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެއްޖެ
ޓެކްސް ނޫން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވޭ
މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ ވަނީ 10 ބިލިއަނަށް އަރާފައި
7.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ޓެކުހުން ލިބިފައިވޭ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް ޓެކުހުން ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އޭޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުގައިވާގޮތުން މިއަހަރު ދައުލަތަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ ވަނީ 10.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ދައުލަަށް ލިބިފައިވަނީ 8.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެކެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ ޓެކުހުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 7.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ޓެކުހުން ލިބިފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ޓެކުހުން ލިބިފައިވަނީ 6 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުންނެވެ. މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 4.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. މިގޮތުން އާންމު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އާންމު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އަދަދަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އާންމު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 797.6 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ބާކީ 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި މި ބާވަތުގެ ޓެކުހުން ލިބުނީ 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ވިޔަފާރި އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކުހުންނެވެ. މި ބާވަތުގެ ޓެކުހުން 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޓެކްސް ނޫން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ކެޕިޓަލް ރިސިޕްޓްގެ ގޮތުގައި 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި 69.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަހަރު ސަރުކާރުން ވަނީ ޖީއެސްޓީ ނަގާ ރޭޓުތައް ބޮޑުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އާންމު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުގެ ރޭޓު 6 އިންސައްތައިން 8 އިންސައްތައަށް ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުގެ ރޭޓު 12 އިންސައްތައިން 16 އިންސައްތައަށް ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް