ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 11:54
ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރެއް
ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރެއް
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރު
ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރު އުފެއްދި ދެކުންފުނިން އޭގެ މިލްކުވެރިކަމަށް ތަޅާފޮޅަނީ
 
މިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިހާރު ވަނީ މެއި ދެ ވަނަ ދުވަހަށް، މިއުނިކްގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓެއްގައި ތާވާލުކޮށްފައި
 
ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރުތަކުގެ ކެނޮން އުފައްދަނީ ހެއިންމެޓާލުން، ޓޭންކަރުގެ މައިގަނޑު ފްރޭމް އުފައްދަނީ ކްރައުސް މަފޭ ވީގްމަން ކުންފުނިން
 
ހެއިންމެޓާލް ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އިން ލެޕަރޑް 2A4 މޮޑެލްގެ މިލްކުވެރިއަކީ އެކުންފުނިކަމަށް ބުނުމުން، ކްރައުސް މަފޭ ވީގްމަން ކުންފުނިން ވަނީ އެކަން ދޮގު ކޮށްފައި

ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރު އުފެއްދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ދެކުންފުނިން އޭގެ މިލްކުވެރިކަމަށް ވަކާލާތުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒަމާނީ ކުރިއެރުންތައް ހިނެމެނޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމާގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު، މި ޓޭންކަރުތައް އުފެއްދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޖަރުމަނުގެ ދެކުންފުނިން ދަނީ ޓޭންކަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިކަން ހޯދުމަށް ދައުވާ ކުރަމުންނެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ކްރައުސް މަފޭ ވީގްމަން ކުންފުނިން ވަނީ ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިކަން ހޯދުމަށް ހެއިންމެޓާލް އޭޖީ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ. މިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިހާރު ވަނީ މެއި ދެ ވަނަ ދުވަހަށް، މިއުނިކްގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓެއްގައި ތާވާލުކޮށްފައެވެ.

ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރުތަކުގެ ކެނޮން އުފައްދަނީ ހެއިންމެޓާލުންނެވެ. އަދި ޓޭންކަރުގެ މައިގަނޑު ފްރޭމް އުފައްދަނީ ކްރައުސް މަފޭ ވީގްމަން ކުންފުނިންނެވެ.

ނަމަވެސް ހެއިންމެޓާލް ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަރމިން ޕެޕަރޖާ ޖަރުމަނުގެ ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ލެޕަރޑް 2A4 މޮޑެލްގެ މިލްކުވެރިއަކީ އެކުންފުނިކަމަށް ބުނުމުން، ކްރައުސް މަފޭ ވީގްމަން ކުންފުނިން ވަނީ ނުރުހުންފާޅުކޮށް އެއީ ދޮގު ސްޓޭޓްމަންޓެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކްރައުސް މަފޭ ވީގްމަން ކުންފުނިން ހެއިންމެޓާލް ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް މިއުނިކްގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އެކުންފުނިން މިފަދަ ހަގީގަތް އޮޅޭފަދަ، ދޮގު ބަޔާނެއް ދެވެނަ ފަހަރަށް ދިނުމުގެ ފުރުސަރު ނުދިނުމަށް ބުނެ ކަމަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މިދެކުންފުނިންވެސް ވަނީ މިހާތަނަށް އައިއިރު، ބަހެއް ބުނަން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

މިމައްސަލަ ނިމޭގޮތަކުން، ދެކުންފުނިން ގުޅިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަސް ވާނެ ގޮތެއް އަދި ސާފު ނުވާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެދެކުންފުނިން ވަނީ ޖަރުމަނު ސަރުކާރުުގެ އޯޑަރަކަށް 143 ޕުމާ ފައިޓިން ވެހިކަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނަގާފައެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 845 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން އަސްކަރީ ސާމާނަށް ކުރާ ހަރަދު އިތުރުކުރުމާއެކު ހެއިންމެޓާލް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ރިކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރުތައް ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ޖަރުމަނުން ވަނީ ފުރަތަމަ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. ނަމަވެސް ހުޅަނގުގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ ޕްރެޝަރާއެކު މިޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖަރުމަނުން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅެވެ.

ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރުތަކަކީ ރަޝިއާގެ ފައުޖުތައް ފަހަތަށް ޖައްސަން ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާ ޓޭންކަރުތަކެއް ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް