ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 12:37
ހައި ކޯޓު
ހައި ކޯޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
އެންއައިސީން ލިވިންގ އެލަވަންސް ދޭއިރު ތަފާތު ކުރާކަމަށް ބުނެ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލޭނެ: ހައިކޯޓު
 
ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހުގައި ވެސް ހުށަހެޅިދާނެ
 
ލިވިންގ އެލަވަންސްއަކީ އުޖޫރައިގެ މާނައިގެ ތަރަހައަށް ފެތޭ އެލަވަންސްއެއް
 
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅޭކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީގެ) މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ލިވިންގ އެލަވަންްސް ދިނުމުގައި ތަފާތު ކުރާކަމަށް ބުނެ އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ހުށައެޅި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ބެލޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ މުވައްޒަފަކީ ކުރިން ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މުވައްޒަފެކެވެ. ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޤާނޫނަކުން އުވާލައި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ވުޖޫދުވުމުން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މުވައްޒަފުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

މި މައްސަލައަކީ އެގޮތުގެ މަތިން ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތުކުރުމެއް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށައެޅި މައްސަލައެކެވެ.

އެ މައްސަލަ މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށައެޅުމުން، ޓްރައިބިއުނަލްއިން ވަނީ މި މައްސަލަ ޚިލާފު އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލާފައެވެ.

އެހިސާބުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުން އަލުން މުރާޖައާ ކޮށްދިނުން އެދި އެ މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން އެދުނެވެ. އެފަހަރުވެސް ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމާފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ވުމާއެކު އޭނާގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރީއެވެ.

Advertisement

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވީ ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިސަލް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވީ، އެ މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ލިވިންގ އެލަވަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްކަމަށް ބުރަވެވޭ ކަމަށެވެ.

އަދި މައްސަލައިގައި ޚުސޫމާތު އުފެދިގެން އުޅެނީ ލިވިންގ އެލަވަންސާ ގުޅިގެން ކަމަށްވެފައި، ލިވިންގ އެލަވަންސްއަކީ އުޖޫރައިގެ މާނައިގެ ތަރަހައަށް ފެތޭ އެލަވަންސް އަކަށްވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ މުއްދަތު ބެލުމުގައި މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހުގައި ވެސް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ފެތޭ ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުން މުރާޖައާކޮށް ނިންމި ގޮތް ބާތިލު ކަމަށެވެ.

އަދި މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ އަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށައަޅައިފިނަމަ، އެ މަައްސަލައަކީ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ބަލައިގަނެ، އެއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
25 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 13:23
vazeefa
Allah Akbar