ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 12:54
މަސްދޯންޏަކުން ކުއްޑޫއަށް މަސްކިރަނީ
މަސްދޯންޏަކުން ކުއްޑޫއަށް މަސްކިރަނީ
ޙުސައިން ޙަސަން
މަސްވެރިކަން
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 446.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސް ކިރައިފި
 
މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 26،956 ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވޭ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 446.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސް ކިރާފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 26،956 ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު، 14 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 23،732 ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވެއެވެ.

މިދިއަހަރު މި މުއްދަތުގައި ކިރުވި މަހަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ 380،678،392 (ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ މިލިއަން ހަލައްކަ ހަތްދިހަ އަށްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދޭއް) ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ މު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 446،749،197 (ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ މިލިއަން ހަތްލައްކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތެއް) ރުފިޔާ ވަނީ މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރު އަދި މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެންމެ ގިނައިން މަސް ކިރާފައިވަނީ ކޫއްޑޫއަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ކޫއްޑޫއަށް 18،153 ޓަނުގެ މަސް ގަނެ، 293.5 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 20،227 ޓަނުގެ މަސް ގަނެ 339.2 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން މަސްކިރާފައިވަނީ ފެލިވަރަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ފެލިވަރަށް 3،320 ޓަނުގެ މަސް ގަނެފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 3577 ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވެއެވެ. ފެލިވަރުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 1ން އެޕްރީލް 21ށް 50.6 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 54.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 2259 ޓަނުގެ މަސް ގަނެފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 3151 ޓަނުގެ މަސް ވަނީ ކިރާފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު 36.4 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން ދީފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 53.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިފްކޯ އިން ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުން - މިފްކޯ އަށް ގޯސްވީ ޓްވީޓް ކުރި މީހާ
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ: މަސްވެރިން ތިބީ ފައިސާ އެއްކޮށް ނުދޭހާ ހިނދަކު ދޫދޭގޮތަކަށްނޫން
މަސްވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަޑައިގެން ދެއްވި ޚަބަރަކީ މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރާކަމުގެ ޚަބަރު!
މިފްކޯއިން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޝިޔާމްގެ ދިފާއު- "މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މެންބަރު ވަޑައިގަތަސް އެ މެހެމާންދާރީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ"
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހައި، މަސް ގަންނަ އަގު 20ރ. އަށް ކުޑަކުރަނީ
އަމީރުގެ ރައްދު ޝިޔާމަށް: ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރީ 185 މިލިއަން ރުފިޔާ، މިއަށްވުރެ މާ ދަތީގައިވެސް ފައިސާ ދޫކުރި
މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ހަދިޔާ ފޮއްޓާއެކު ކުރި ޕޯސްޓް ޑިލިޓް ކޮށްލައިފި
މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަނީ، ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާ ސަބަބަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި