ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 07:31
ރީނާއާއި އޭނާގެ ދެކުދިން
ރީނާއާއި އޭނާގެ ދެކުދިން
މަމްސް އެއިޑް
ގެވެށި އަނިޔާ
''އިރުއަރަންދެން ދަގަނޑު ހޮޅިއަކުން ތަޅާ އަނިޔާކުރި'' އެކަމަކު ވެސް އެ ކައިވެނީގައި ތިން އަހަރު
 
2022 ވަނަ އަހަރު ގެވެށި އަނިޔާގެ 720 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
ދެކުދިންގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ
 
ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ލިބިފައިވާ ދަރިންގެ ހައްގުގައި

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށަނީ އުފާވެރި ދިރިއުޅެއް އާރާސްތުކުރާށެވެ. ފޮނި އުންމީދުތަކާއެކު ދިރިއުޅެން ފެށި ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު އެ ދިރިއުޅުމަކީ ތިމާގެ ހަލާކަށް ވެގެންދެއެވެ. އެގޮތަށް ދިމާވި އެއް ޒުވާނަކީ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ރީނާ އެވެ. ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ ހަނދާނަށް ގެންނަމުން ރީނާ ބުނެފައިވަނީ އެރޭ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ގެވެށި އަނިޔާއާ ކަމަށެވެ. ރީނާއަށް ބުނެވުނު އެއްޗަކުން އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅި އައިސް ރީނާގެ މޫނު މަތީގައި ވަރަށް ބާރަށް ޖެހި ކަމަށެވެ.

މިއީ ފުރަތަމަ ރޭ ލިބުނު ހަދިޔާއެވެ. މިއަނިޔާވެރިކަން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެއްރޭ ރީނާއަށް އެނދުގައި ނިދާފައި އޮއްވާ ހޭލެވުނީ ވަރަށް ބާރަށް ކޮޓަރީގައި ލަވަޖަހަން ފެށި އަޑަށެވެ. ހޭލެވުނުއިރު ފިރިމީހާ ހުރީ ކަސްރަތު ކުރާއިރު ލިފްޓް ކުރަން ގެންގުޅޭ ދަގަނޑު ހޮޅިއެއް ނަގައިގެން ޖަހަން ތައްޔާރަށެވެ. އެރޭ އިރުއަރަންދެން ދަގަނޑު ހޮޅިން މުޅި ގައިގައި ތަޅާ އަނިޔާކުރިއެވެ. އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވި ނަމަވެސް ރީނާ އެ ކައިވެނިމަތީގައި ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރިއެވެ.

މަމްސް އެއިޑްއިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ރީނާއަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާ ސިއްރުކޮށް އަދި އެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ލިބިފައިވާ ދަރިންގެ ހައްގުގައެވެ. ދަރިންނަށް ލިބިދާނެ ނިކަމެތި ކަމަށް ވިސްނާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ އަނިޔާވެރިކަމުގައި ދަރިފުޅަށް ވެސް ފެންނަން ފެށީ ފެންނަން ނުވާ ކަހަލަ މަންޒަރުތަކެވެ. ރީނާ ކިޔާދީފައިވާ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ ބޭރުން އޭނާގެ ފިރިމީހާ އެހެން އަންހެނަކާއި ގުޅުން ބޭއްވިއެވެ. އަދި ކައިވެނީގެ ބޭރުން އެ އަންހެން މީހާ ގެއަށް ގެނެސްގެން ދިރިއުޅެން ފެށި ހިސާބުން ކެތްނުވެގެން ގެއިން ނުކުތީ ކަމަށް ރީނާ ބުންޏެވެ. އެގެއިން ނުކުންނަންދެން މި އަނިޔާތައް އޮތީ އޭގެ ހަތަރު ފާރުގައި ސިއްރުވެފައެވެ. އަދި އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން މީހުން ވެސް ތިބީ އެކަން ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ.

ގެއިން ނުކުތުމުން އެހާލަތުގައި ރީނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނީ ރީނާގެ މަންމައެވެ. މަންމަ ގާތަށް މާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރި ނަމަވެސް ހަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ރަށަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރިއެވެ. މިހާރު އާމްދަނީ ހޯދަމުންދަނީ ގެތަކަށް ގޮސް ކުނިކަހައިދީގެންނެވެ. މަހަކު 2000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު، ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް ކުރުމަށްފަހު، ދަރިންގެ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް އޮންނަނީ މަދު ފައިސާއެކެވެ.

ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާއިރު، ރީނާއަށް ލިބިފައިވާ ދެކުދިންގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބެއެވެ. ދެދަރިން ގޮވައިގެން ރީނާ ދިރިއުޅޭއިރު، ކުޑަ ދަރިފުޅަށް މިހާރު 9 އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި އެކުއްޖާއަށް ބައްޕަގެ މޫނު ނުފެންނަ ކަމަށް ރީނާ ބުނެފައިވެއެވެ. ދަރިންގެ ހައްގުގައި މިހާރު ވެސް ރީނާ ވަމުން ދަނީ ބޮޑެތި ގުރުބާނީ ތަކެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ރީނާ ދިރިއުޅެމުންދަނީ އަނިޔާއެއްގައި ނޫނެއެވެ. އެ އުފާވެރިކަން އޭނާގެ ހިތުގައި އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް ދިރިއުޅުން އިންތިހާއަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން މަމްސް އެއިޑްގެ ފަރާތުން ރީނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ރީނާއަކީ މިމުޖުތަމައުގައި ގެވެށި އަނިޔާ ލިބި، އަދިވެސް އެއަނިޔާގެ ބިރުވެރިކަން ހިތުން ފިލައިގެން ގޮސްފައިނުވާ އެންމެ އަންހެނެކެވެ. ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 2022 ވަނަ އަހަރު އެ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބައިވެރިޔާގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 95 އިންސައްތަ މައްސަލާގައި އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 2014 ވަނަ އަހަރު 143 މައްސަލަ، 2015 ވަނަ އަހަރު 437 މައްސަލަ، 2016 ވަނަ އަހަރު 645 މައްސަލަ، 2017 ވަނަ އަހަރު 741 މައްސަލަ، 2018 ވަނަ އަހަރު 635 މައްސަލަ، 2019 ވަނަ އަހަރު 558 މައްސަލަ 2020 ވަނަ އަހަރު 654 މައްސަލަ 2021 ވަނަ އަހަރު 577 މައްސަލަ އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު 720 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގައި އާއިލާއެއް ބިކަވެގެންދާއިރު، މިމައްސަލަ ހުއްޓުވުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. މުހިންމީ އަނިޔާއެއް ލިބޭނަމަ، އެކަން ވީ އެންމެ އަވަހަށް ހުއްޓުވާ، ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ. އެކަން ކުރުމަށް، އެފަދަ މައްސަލަތައް ލަސްނުކޮށް ރިޕޯޓުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ މި މުޖުތަމައުގައި ގެވެށި އަނިޔާ އާއްމުވެ، އަނިޔާ ލިބޭ މީހާ އިތުރަށް ބިކަވެގެންދާނެއެވެ. އަނިޔާ ލިބޭ ކަމަށްވާނަމަ އެންމެ ދުވަހަކަށް ވެސް ކެތްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ މޮޔަ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އަނިޔާއަށް ނޫނެކޭ ބުނެ އެދިރިއުޅުމަކުން ތިމާ ދުރުވާން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
9%
2%
40%
13%
11%
24%
ކޮމެންޓް
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 13:43
ލާމު
ސިއްރުކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން.
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 08:56
ދިދަ ދަނޑި
ކޯޓަށް ގޮސްގެން ދަރިންގެ ހަރަދު ހޯދޭނެ.. ނުދީފިޔާ ބަންދު ވެސް ކުރާނެ، ޖަލަށްވެސް ލާނެ..
ގުޅުންހުރި
ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 8 މައްސަލައެއް ޖެނުއަރީ މަހު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުން އެދި، ޕީޖީ އޮފީހުން ކޯޓަށް އޮޓޮމެޓިކުން ސިޓީއެއް ފޮނުވަނީ
ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭއިރު ދައްކަންޖެހޭ 25 ރުފިޔާ ކަނޑާލުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ޕީޖީ
ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށް އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާތައް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 7 މައްސަލައެއް އޯގަސްޓު މަހު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވެފައިވާ މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެނީ
ފާއިތުވި އަހަރު ގެވެށި އަނިޔާގެ 796 މައްސަލަ އެފްޕީއޭ އަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުންނަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި