ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 23:09
ނަރުހުން
ނަރުހުން
igmh
ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިން
ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ނުލިބޭ - އެމްއެޗްޕީޔޫ
 
މަސައްކަތްތެރިންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ވަރަށް ދަތިތަކާއި ދިމާވާ ކަމަށް އެ ޔޫނިއަނުން ބުނޭ

ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ނުލިބޭކަމަށް މޯލްޑިވްސް ހެލްތް ޕްރޮފެޝަނަލް ޔޫނިއަން (އެމްއެޗްޕީޔޫ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްއެޗްޕީޔޫގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޒިމްނާ ވިދާޅުވީ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ވަރަށް ދަތިތަކާއި ދިމާވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަދު މުވައްޒަފުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުން ފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މަސައްކަތްތެރިން އެތައް އިރެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުމާއި، އަރާމު ކުރާނެ ދުވަހެއް ނުވަތަ އޮފް ދުވަހެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުމަކީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުމެއް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޒިމްނާ ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ނުދެވުމަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަަކަދައްކަވަމުން އެމްއެޗްޕީޔޫގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރ ހާޝިމް އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވީ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން މުވައްޒަފުން ތިބުމުގެ އިތުރުން އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަަމަށެވެ. ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އާއްމުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރޫ އަރާކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެފަަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމް ނެތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް