ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 17:10
ހުޅުމާލެ މަގުމަތި
ހުޅުމާލެ މަގުމަތި
އަމްނާ އިމާދު
ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުން
މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެވްރެޖް ޕަވަރ ޔޫސޭޖް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ މަތިވަމުން، ކަރަންޓް އިގްތިސާދު ކުރޭ
 
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރު ކަރަންޓު ބިލް ވަރަށް ބޮޑު
 
އޭޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހު 92.5 މެގަވޮޓަށްވުރެ މައްޗަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްފައިވޭ
 
ދުވާލާއި ރޭގަނޑުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްގެވެސް އެހެން މަސްތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އިތުރު

މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެވްރެޖް ޕަވަރ ޔޫސޭޖް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ މަތިވަމުން ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ، މާރިޗު އަދި އެޕްރީލް މަހުގެ ލޯޑު ޓްރެންޑު ދައްކާގޮތުން، ގްރޭޓަރ މާލޭގެ އެވްރެޖް ޕަވަރ ޔޫސޭޖް (އެވްރެޖް އެނާރޖީ ކޮންސަމްޕްޝަން) ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަތިވަމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެވްރެޖްކޮށް ބަލާނަމަ ދުވާލާއި ރޭގަނޑުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްގެވެސް އެހެން މަސްތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެވްރެޖް ޕަވަރ ޔޫސޭޖް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަތިވަމުންދާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވާއިރު، ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އޭޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހު 92.5 މެގަވޮޓަށްވުރެ މައްޗަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި އަދިވެސް މިއަދަދު އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށެވެ. ސްޓެލްކޯގައި 120 މެގަވޮޓް ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން އެބަހުރިކަމަށާއި, ނަމަވެސް ކަރަންޓް އިގްތިސާދުކުރުމަށް ޝަރީފް ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވާގޮތަށް މި ދުވަސްވަރަކީ ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމަށާއި، ކަރަންޓު އިގްތިސާދުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ، ޚާއްސަކޮށް، ފިނިކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އޭސީފަދަ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވެ، 25 ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށްނުވާނެހެން ޓެމްޕަރޭޗަރ ބެހެއްޓުމަށާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތައް ގަންނައިރު އިންވަރޓަރ އަށް އިސްކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލެ މަގުމަތި،

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރު ކަރަންޓު ބިލް ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާތައްވެސް އާންމުންކުރެއެވެ.

ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމަށް އޮތް ހައްލަކީ ބޭކާރުގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓުގެ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން - ޝަރީފް
ކަރަންޓް ފުލެޓް ރޭޓަކަށް ހެއްދެވޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި އިހްލާސްތެރިކަމާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވާ ބޭފުޅަކަށް - ޝަރީފް
ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ކަރަންޓު ފީގެ ރޭޓު މަތި ނުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިިފި
މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް، ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން: ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ: ދައުވާލިބޭ މީހުން ބޭނުންވަނީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން
ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަނީ "ހިޔަންޏަށް މުޑި" ނަގާހެން - ޝަރީފް
ރަސްދޫގައި 100 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭ އާރު.އޯ ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓަން ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި